HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 572.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

of ' H `
H 44
Q, .
lf zijn vroegere beteekenis. De menschen namen meer op elk-
ander acht. De aandacht viel op hetgeen allen, bij velerlei
uiterlijk verschil, innerlijk gemeen hebben. Kortom, de
maatschappelijke zin van de kinderen dezer eeuw was ont-
waakt; een humanistisch begrip van menschenwaarde wekte
;, nieuw leven.
U Een humanistisch begrip, ja, omdat het, zooals het
zich ontwikkeld heeft, die verstandelijke en zedelijke eigen-
schappen betreft, die tot het algemeen menschelijke of het
kenmerkend wezen des menschen behooren; die doen be- i
ij grijpen, dat de menschen van nature éen geslacht uitmaken, w
i onverschillig welke taal zij spreken, welken. godsdienst zij
i belijden, welke zeden zij volgen, welke huidskleur zij dragen,
M onder welk klimaat of onder welke hemelstreek zij wonen.
Dit te begrijpen, is zich als mensch aan alle menschen *
* verbonden te gevoelen, en daarom verplicht allen zonder ,
onderscheid als menschen te behandelen, aller verstandelijke
E en zedelijke ontwikkeling, naar gelang van ieders vatbaar- V
E heid, te bevorderen of te helpen bevorderen. Hierin ligt dan ,
F de plicht van zelfontwikkeling opgesloten, niet als principi-
` eele, maar als afgeleide plicht: want wie iets voor anderen ,,
zün wil, moet beginnen met zich tot iets te maken. Het
zedelijk leven, aldus gevormd, is uitsluitend van maatschap-
F,. pelijken aard.
Had de nieuwe levensrichting haren oorsprong niet aan
den godsdienst, noch aan godsdienstige motieven, te danken,
ix zoo ontstond nu een zedelijk leven in beginsel niet van ,
lj
_ s
Fl
gi p l ,