HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 444.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

tl
41
E
[Ei godsdienstige beteekenis, in den geest van Jezus. Ik heb
geen bezwaar tegen de prediking van het Godsrijk, indien
J men daarbij de gedachte kan opwekken aan Gods heerschappij
in den mensch, het menschenhart en daarmee het geheele
. i menschenleven gebracht onder de macht van het heilige.
J Zóo opgevat sluit die idee -- om woorden van prof. Kuenen
j te gebruiken 1) ­- zich aan bij elk wettig streven van de
individuen en de volkeren, die het Christendom belijden;
. grijpt ze in hunne ontwikkeling in en geeft ze daaraan de
ware richting, de echte bezieling en de hoogere wijding.
Maar de idee is in elk geval formeel ontleend aan de oude
J oodsche verwachtingen. Het oorspronkelijke in de prediking J
van Jezus is: de idee van Gods liefde, en hare practische
keerzijde: de wijding der menschen tot kinderen Gods.
’l) Volksgodsdienst en wereldgodsdienst, 1882. blz.244.
(
l
V
_
1