HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 582.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

af" [ C H NW W JW
" ll
= W E
ware gerechtigheid en heiligheid; maar uit den val en de li
' ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva,
; in het paradijs, is onze natuur alzoo verdorven geworden, l
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden/’ De
W mensch heeft de iustitia originalis, niet de onsterfe­ _
lil, lijkheid, verloren. Wat hem nu zedelijke waarde geeft, is l
niet zijne kinderlijke betrekking met God, maar zijne onster­ er
felijke ziel, die voor het hemelrijk moet gered worden. En A
wat de belangstelling in hem verhoogt, is de genade door .
gi God hem bewezen, het offer door Jezus ter wille van zijner
ziele zaligheid gebracht. Ook hier wordt het kindschap Gods
ip niet tot alle menschen uitgebreid. De Christen van den
_ Heidelbergschen Cateehismus bijv. kon verklaren (Zondag
9): >> dat God om zijns zoons Christi wille mijn God en
Vader is." Was er voor den Roomsch-Katholiek geen heil
Y, buiten de Kerk met hare genademiddelen, voor den Protes-
‘ tant niet buiten- het kerkelijk geloof. Dientengevolge werd
het geheele practische leven van den eerste door de kerk
zelve beheerscht, dat van den laatste door het kerkelijk
leerstelsel.
Dat de idee van het Godsrijk éen der hoofdfaotoren van de
wording des Christendonis in de geschiedenis geweest is, is
een feit. Maar het is ook een feit, dat het groote Cristelijke .
publiek bij die idee heeft gedacht en nog denkt aan den
hemel, als >> de verblijfplaats dergenen die in den Heer ont-
ji slapen zijn." Hierdoor is de Christelijke godsdienst in he1nel­
jj dienst ontaard. De uitdrukking is populair, maar niet hare
i
'l
«
li
K, 4 b