HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 586.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

39
den Christus overgegeven, totdat hij al de vijanden onder
zijne voeten zal gelegd hebben. Dit koninkrijk nam allengs
v den vorm aan van een zichtbare kerk, onder het stedehou-
derschap van Petrus en zijne opvolgers. En de Kerk ge-
loofde niet aan de zedelijke Waarde der menschennatuur.
Voor dit geloof stond in haar stelsel geene plaats open.
» Wat de eerste mensch boven zijne natuurlijke geestesgaven
nog als genadegift van God ontvangen had, heiligheid en
onsterfelijkheid, heeft hij, en in hem het gansche
menschengeslacht, door den zondeval verloren.” Kind van
God te zijn en daarbij eeuwig te leven, is het voorrecht des
geloovigen. Wel stelde de Kerk belang in de menschen. Zij
gevoelde zich bezield door het heilig bevel van den Chris-
tus: »Predik het evangelie aan alle creaturen;" daarom
strekte zij de armen noodigend ook naar Jood en Heiden
uit: maar met een moederlijk, niet met een zusterlijk ge-
voel. Zij kende geene menschenvvaarde, die niet aan den p
Christus ontleend werd; en zij erkende geene menschelijke
verplichtingen, die niet uit de betrekking tot haar als de H
_ I kerk van Christus, de alleen zaligmakende, voortvloeiden.
Heeft de Hervorming het beginsel van Jezus beter tot zijn
recht laten komen? Hier is voor de zichtbare kerk de on-
, zichtbare in de plaats getreden: een hemelrijk, dat met den
hemel tevens de aarde omvat, uitsluitend onder beheer van A
den Christus. Dit rijk is niet toegankelijk voor den onrecht-
vaardige, den zondaar. En de inensch? >> God heeft hem E
oorspronkelijk goed en naar zijn beeld geschapen, d. i. in
l
J i