HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 576.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

j i 38
il
* ‘ heeft hij zioh, althans gedeeltelijk, bij zijn volk aangesloten.
`, Maar, al heeft hü, in afwijking van de heersehende ziens-
, , wijze, op den geestelijken aard, het zedelijk karakter, van dat '
in koninkrijk allen nadruk gelegd, tech kan gevraagd worden,
of niet zijn beginsel door dat bijvoegsel moest lijden, moest
verliezen in kracht en uitwerking: God vader en ­- denken
wij aan het oude absolutisme - koning! Maar hoe dit zij,
het beginsel was nitgeproken. De zedelijke waarde, het heilig
doel des menschcnlevens was aangewezen. » Gij, kinderen
I Gods, weest volmaakt, gelijk uw hemelsche Vader volmaakt
_ is." Inderdaad, het is cen beginsel waaruit een hart spreekt,
een rein kinderlijk hart -­ >> les grandes pensées viennent
du coeur" (Vauvenargues). Daarom kan het niet de vrucht
Y zijn van eene gedachte, die gelijktijdig vele of sommige
geesten bezighield, maar moet het gerijpt zijn in eenen per-
soon, in wien zulk een hart klopte. Ware het in zijnen
oorsprong ininder persoonlijk geweest, het zou er in zijne
werking de blijken van gedragen hebben; eenmaal in het
leven geroepen, zou het beter dan geschied is in het leven ‘
V zijn getreden. Waar of wanneer deed het zich bij de Christen- `
E heid gelden? Reeds in den apostolischen tijd - te beginnen
1net Paulus, die het kindschap Gods tot den Christen be-
V perkte (Rom. VHI:14-16, Gal. IV: 5, G) - trad op den Q
in voorgrond, juist wat sinds lang de geesten bezighield en
door Jezus een nieuwe, van alle nationaal vooroordeel ge-
l zuiverde, beteekenis had verkregen, het denkbeeld van .
E- het koninkrijk Gods - nu een koninkrijk, door God aan
[
l l
¥ I