HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 564.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

ev
­ ling; de vestiging van een innige levensbetrekking, waar-
aan de heiligste eischen verbonden waren. Zijn de menschen
Gods kinderen, dan hebben allen elkander te waardeeren
als broeders en zusters. Is God onze Vader, dan moet aller
streven gericht zijn op volmaaktheid in de liefde, gelijk
de hemelsche Vader volmaakt is. Zoo omvat dat beginsel
de innigste en heiligste betrekking met God en de onmid-
dellijk daarmee samenhangende innigste en heiligste bemek-
king met onze medemenschen. En de eischen, aan deze
tvveeledige betrekking verbonden, laten zich aldus samen-
vatten: Eer den hemelschen Vader door kinder-
· lijke gezindheden, en daarom ook door broeder-
j lijke gezindheden jegens uwe medemenschen;
of beknopter uitgedrukt: Eer in u zelven en in ieder
ander Gods kind. Dat de Christen zoowel op zich zel-
ven als op anderen let, is van zijn persoonlijk aandeel aan
g de kinderlijke betrekking met God een noodwcndig gevolg. q
Het eene met het andere te zamen vormt een principieelen l
j plicht, gelijk ook het eeren van het kind Gods principieel
het kinderlijk eeren van den hemelschen Vader in zich
sluit. Hier is godsdienst niet, zooals onder Israël, de .
Q transscendent alles beheerschende, maar de immanent alles
. bezielende macht, en, in verband daarmede, zedelijk leven
1 practische handhaving van onze heiligste menschenwaarde. *
, In zijn evangelie van Gods liefde heeft Jezus de prediking ,
opgenomen van het koninkrijk Gods, een denkbeeld
door hem ontleend aan de verwachting zijns volks. Hierdoor

Q
,, l