HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 532.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

ii al stond deze betrekking niet overal op den voorgrond: -­ _
het practisch goede werd voor den Israëliet door den gods-
. dienst bepaald, voor den Griek door den staat, onder de
i ` wijding van den godsdienst;
[ , 4. dat, behoudens de ontwikkeling van het zedelijk gevoel,
W het zedelijk leven in practische eerbiediging van een erkend ge-
X zag bestond, en dus nog altijd aan een motief gebonden bleef.
ä
,;i Wat de oudheid niet begreep, lag in het beginsel van
ii; Jezus. Jezus trad op met het evangelie van Gods liefde: ‘
»God onze Vader; de mensch, ieder mensch Gods kind." ;
J ~ In deze. zedelijke waardeering van den mensch als mensch
, meen ik zeer bepaald zijn beginsel te mogen stellen, omdat
E zich zoo eerst laat verklaren zijne zelfverloochenende en
gi zelfopoiferende liefde, zóo eerst zijn verheven zachtmoedig- g
heid tegenover de menigvuldige kwaadwilligheid zijner vij-
anden. Met het oog op dit beginsel is het ook niet toevallig, _
F dat hij niet meer ­~ zooals later Paulus wel heeft gedaan
­­ het oude juridische begrip van genade op God heeft i
i· overgedragen Ook mag het een beginsel heeten, waardig Q
[ » om er voor te leven, te lijden en te sterven, omdat er de
i _ geheele hervorming van de oude menschenwereld in beslo- J
ten lag: de vcrheffing boven al het religieus­legale en het p
ï politisch-legale; de omverwerping van alle scheidsmuren
‘ 4 tusschen volken en volken en tusschen volksgenooten onder-
V
g Q
l Q
wi