HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 560.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB


35
den, wat die dichters volgens de Grieksche mythologie be-
doelden, dat goden en menschen uit eene moeder, Gea (de
l Aarde), zijn voortgekomen (vgl. Pindarus, N e m. od. VI, 1 sqq).
Dat zij niets begrepen van algemeene zedelijke menschen-
Waarde, bewees ook hunne houding tegenover vreemde vol-
, ken. Voor den Israëliet was en bleef de niet-- Israëliet een
heiden; voor den Griek de niet-Griek een barbaar. Krachtige
volksbewustheid wekte volkstrots. En van dezen trots kon
{ de godsdienst niet genezen, omdat hij zich algemeen in
_ voksgodsdiensten oploste: juist wat goden van hun volk ge-
,· maakt hadden, deed het eene volk uit de hoogte op het
andere nederzien. .
T Welke verschillende phasen de beschaving der voornaam-
{ ste oude volken op hare baan heeft doorloopen, of ook welke
j omstandigheden stammen tot nauwere onderlinge vereeniging
‘ dreven, en hen, bij hunne vereeniging, tot het stellen en
huldigen van een leidend beginsel noopten, behoeft in zake
, van ons onderwerp geen aanwijzing. Wij kunnen volstaan
met hetgeen is gebleken:
‘ 1. dat de zedelijke factor, die ’s menschen innerlijke ontwik-
keling in beweging brengt en houdt, in de samenleving ge-
legen is;
* 2. dat eerst onder den invloed van een leidend volksbe-
ginsel aan ’s menschen leven en streven de stempel van ‘
een zedelijk karakter is ingedrukt; i
3. dat bij de bepaling van ’smenschen levenstaak zijne
' betrekking tot de godheid nergens nit het oog is verloren, 3
7 .
1