HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 608.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

N ,l....,...,.....rw.,.....,.,_,
29 ‘
van de eer zijns Gods. Maar wat alzoo beide volken van elkander
het onderscheidde, dit hadden zij gemeen, dat de samenleving,
hare nu toegenomen in omvang, tevens was toegenomen in gc-
der- halte, als gegrondvest op eene wetgeving, waarin het leidend
volksbeginsel zijne uitdrukking vond. Zóo had de persoon-
zoo- lijkheid beteekenis verkregen, omdat het niet meer de hand-
tne­ having en naleving van overgeleverde gebruiken gold, maar
aken het volgen van een beginsel, het handhaven en naleven van
rijd, de eischen die het stelde. Hierdoor bewogen zich de volken
kter op het gebied der beschaving. Godsdienst en zedelijk leven
>id": waren nu van stof voorzien, om in volle werking te treden.
ient De hoogere machten waren persoonlijke wezens geworden,
Het zedelijke karakters, als vertegenwoordigers van zedelijke
uit- eigenschappen: de Geesten waren nu Goden. Zoo Israël’s
de Jahwe, een streng, hoewel ook barmhartig en getrouw god,
nen wiens verheven majesteit tot eerbied dwong. Was de natuur
dles der Grieksche goden aan die der menschen gelijk, zij zelven
Fiêk waren toch in alles voortreffelijker en verhevener, en daarom ,
dell achtbaar genoeg om ontzag in te boezemen. Nu was het de H
ver- roeping van den individu, het leidend beginsel van den
ieht volkskring, waartoe hij behoorde, als het beginsel zijns
ieht eigen levens in zich op te nemen. Hierdoor ontwikkelde
wijl zich het zedelijk gevoel. De lsraëliet moest overeenkomstig
uid- Jahwe’s wet waarheid en gerechtigheid liefhebben; de Griek ,
@11 zich toeleggen op beoefening van de staatsdeugden: wijsheid,
Clell rechtvaardigheid, dapperheid en matigheid (Plato, leg. XH, 1
ëliet p p. 965). Hier levenstaak: vervulling van de eischen, die de
ï
· 1
` l
] I
if