HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 532.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

l v` _ Y` ‘ "çv Y
26
i achten de priesters zich gerechtigd hevig tegen hen uit te
varen. - Wel beschouwd zijn de Polynesische natuurvolken
nog altijd barbaren, maar genaderd aan de grens der bescha- j
ving, zooals toch de eerste beginselen van werkelijk zede­ ,
lijke ontwikkeling zich bij hen voordoen. W
p In het geheel hebben wij nu bevonden:
1. dat in de geschiedenis der menschheid geloof aan
hoogere geestelijke machten gevonden wordt, waar slechts
samenleving, al is het in den vorm van familieleven, tot ,
stand is gekomen; " A
2. dat de aard der betrekking tot die machten met den ‘
aard der samenleving overeenkomt; zoodat, waar deze inniger .
is, ook die betrekking inniger, en daardoor van beter gehalte
(rechtsgevoel) blijkt te zijn; i
3. dat voor de opwekking van plichtbesef eene samen-
lcving noodig was, die haren leden bindende eischen kon
l stellen en ze ook werkelijk stelde;
, _ 4. dat het zedelijk leven is aangevangen met gewillig
volgen van heerschende zeden, die aan geestelijke machten
haar recht van bestaan ontleenden;
5. dat alzoo de betrekking tot geestelijke machten al aan-
EQ stonds het geheele practische leven des menschen (heterono-
misch) beheerschte;
· 6. dat zelfs, bij nauwere samenleving, gevoel van ge1neen­
schappelijke verplichting er den mensch toc bracht, aan den ge- _ _
l meenschappelijken cere- of Geestendienst nog een bijzonderen j
» «
ä
i l iä