HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 582.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

F
zi i
toekomstigen Anito. Is het over het geheel een bijzonder
j bewijs van ontzag, als men iemand eenen dronk waters biedt,
l zoo zal ook de zoon in dit bewijs jegens zijnen vader niet
te kort schieten, zonder ooit op zijne beurt eenen dronk
van den vader aan te nemen. Nood en vrees maken den
grondslag ook van het huiselijk verkeer uit. Intussohen be-
werkt deze orde van zaken, en in het gezin en onder de
gezamenlijke stamgenooten, in zoover iets goeds, als ze aan
« den stam zekere eenheid geeft, vooral van belang tegenover
een gemeenschappelijken vijand.
De kennismaking met deze stammen is niet zonder ge-
wicht voor de geschiedenis der inenschheid, omdat zij, wat
ontwikkeling aangaat, achter of beneden zich hebben eene
bevolking, waarschijnlijk de oorspronkelijke Philippijners,
uit wier vermenging met Maleiërs en anderen zij dan
voortgekomen zullen zijn. Met die bevolking vergeleken,
mogen zij beschouwd worden als vertegenwoordigers van
den aanvang der menschelijke ontwikkeling. De bedoelde
` l bevolking is nog in aanzijn: het zijn de Ne grito’s,
kleine zwarten, in de taal des lands Aëta’s of Ita’s
geheeten. Nog altijd natuurinenschen, zonder woning en,
eene schort van booinbast uitgezonderd, zonder kleeding.
De toppen der bergen dienen hun tot verblijf , wortels en
wilde vruchten en de opbrengst der jacht strekken hun tot i
voedsel. Als de jongelieden willen huwen, naderen zij elkan­ j
der en meten zij elkander, en komt de maat goed uit, dan
· · is de zaak in orde. De man en vader wordt op zijne zwerf-
l
j j