HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 585.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

i
20
linge verkeer der stamgenooten. Stamgevoel mbetoont zich
alleen werkzaam, als het een gemeenschappelijk belang geldt. i
Als een stamgenoot door iemand van een anderen stam ge- ·
dood is, vereenigen zich allen, om den moordenaar of zijnen
i stam te straffen, ten einde zoodoende den geest des versla-
genen te bevredigen. Overigens zijn zij zeer los van elkan-
der. Zij missen elken vorm van geregeld bestuur, en kennen
geen opperhoofden, die over zekere uitgestrektheid van grond-
gebied gezag uitoefenen. Elke samenwonende groep is vol- ‘
komen onafhankelijk van hare buren, en gehoorzaamt binnen
haar eigen kring, nu eens aan den sterkste, dan eens aan
l den rijkste, al naardat de omstandigheden het vereischen. Zij
, besturen zich zelven, door het volgen van zekere gewoonten
` die stilzwijgend geëerbiedigd worden, behalve door wie
zich sterk genoeg gevoelt o1n er zich niet aan te storen.
j Zelfs de betrekking tusschen man en vrouw en kinderen
j mist innigheid. Begeert een jonkman eene jonge dochter
tot levensgezellin, dan laat hij door een grijsaard bij hare
ouders om haar werven. Ingeval van een gunstigen uitslag E i
pj wordt het meisje bij hem gebracht, waarna beiden te zamen
lg voor acht of tien dagen worden opgesloten. Is het huwelijk
i aldus tot stand gekomen, dan kan de man zijne vrouw ver-
stooten, zoodra hij slechts wil, en kan de vrouw haren man
verlaten, zoodra zij er lust toe gevoelt. De vrouw heeft
over het geheel bij de Philippijnsche stammen een hard lot.
I De vaderlijke macht is onbegrensd, en de kinderen betoo-
nen het grootste ontzag voor het hoofd des gezins, den A ‘
1
il A « ,