HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 574.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

19
- zij zonder zijne hulp geen rijst, hun voornaamste voedsel,
E verkrijgen kunnen. Als het dondert, wat in dat klimaat
· dikwijls gebeurt, meenen zij, dat de Cabuniang toornig
W is, en brengen zij hem, om zijnen toorn te stillen, onder
feestgejoel een zwijn ten offer. De regenboog is voor hen
een aangename verschijning, omdat hij, bij voorafgegaan
slecht weder, gunstige verandering aankondigt. Hebben zij «
eenen tocht in den zin, dan ontsteken zij eerst een vuur,
waarbij zij nauwkeurig letten op de richting die de rook
neemt; gaat hij niet den kant uit, dien zij willen inslaan,
dan zien zij van den tocht af. Vliegt een vogel over den
weg dien zij volgen, dan is dit een gunstig of een ongun-
stig teeken, al naar den aard en de kleur des vogels en
i naar het geluid dat hij maakt. Ontmoeten zij bij zulk eene
gelegenheid een adder, dan keeren zij ten spoedigste naar
,,5 himne woning terug. lnzonderheid vereeren zij de geesten .
der afgestorven vaderen, de Anito’s. Een dier stammen
bewaart zelfs de wapenen der vaderen te hunner gedachte- l
nis, en plengt daarbij wijn, om zich van hunne bescher-
· ming te verzekeren bij het vieren van feesten, die binnen
;_ den familiekring beperkt blijven. De vaderlijke wapenen zijn
ë voor geen prijs ter wereld te koop. Indien de bezitter zich
ii er vrijwillig van ontdeed zou de Anito hem straffen, met
ziekte, zelfs met den dood. De Anito is te vreezen en te ‘
ontzien, omdat hij zonder ophouden op de daden der leven- j
den let. Nood en vrees regelen het geheele verkeer met de ,
Xi Geesten, de Anito’s niet uitgezonderd, en evcnzoo het onder-
l
. l
i E
I