HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 561.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

W HQ
18
Eene opmerking van ethnologisehen aard vooraf! Vertoont
’ zich bij wilde stammen, wier geestvermogens nog op ont-
wikkeling wachten, het verschijnsel, dat de stamgenooten
E physionomisch op elkander gelijken, zoo vertoonen de geogra-
­ phisch meest verwijderde stammen een treffende psycholo-
gische gelijkenis, zoolang hun geestelijke ontwikkeling nog
in hare eerste beginselen verkeert. Wat dan van een exem-
l plaar geldt, mag gerekend worden te gelden van allen.
Als zulk een exemplaar doen zich aan ons voor de. don-
kerkleurige Wilden van Luzon, het voornaamste eiland der
Philippijnen. Wij brengen hun een bezoek onder geleide van
" J. Mallat 1), die over de l?hilippijners in het algemeen ge- ,
j seln·even heeft, 11a vooraf in het land zelf ernstig bestudeerd i
V te hebben wat hij beschrijft. Wij ontmoeten verschillende
stammen, waarvan een paar in woning en bedrijf iets hooger ij
staat dan de anderen, maar die allen in ontwikkelhig op
nl gelijke laagte staan. Zij hebben geen tempels, geen bepaalde
4 plaats, waar zij gezamenlijk ter aanbidding bijeenkomen. Zij
p, _ gelooven aan Geesten, hoogere machten, die zij noodig of te
duohten hebben 2). Zoo vereeren zij den regen, Pati, omdat ,g
- ä
1) Les Philippines, 1846, II, ehap. 21 ; vgl. I, ehap. 3. Het werk
bestaat in twee deelen, maar de hoofdstukken loopen door.
2) Omtrent dat geestengeloof zegt Tylor, II, p. 410: ,, The religious
heliefs of the lower races are in no small measure based on the ii
« evidence of visions and dreams, regarded as actual intereourse with j,
spiritual beings".
. fz,
j «~
z c