HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 557.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

. l
17
; de liefde voor anderen," maar ook slag van waarnemen heeft
dg zonder veel moeite in hun gemoed doet lezen. ln dit op-
· · · zicht zijn de natuurvolken hemelsbreed van de beschaafde
iën, of beschaafdere volken onderscheiden, ten minste zoolang
Mid zij niet door de handelwijze van vreemde bezoekers geleerd
eeft hebben te veinzen. In plaats van die menschen uit hunnen
mg' kring te rukken, door hen met ons zelven, of met onze
die familieleden en buren, te vergelijken, zullen wij de werke-
oed lijkheid veel meer nabijkomen, indien wij hen vergelijken
van met de hoogere diersoorten. Met deze vergelijking bedoel ik
Qke geene gelijkstelling. Maar hoe lager zij staan, hoe meer hun
Jor- physisch leven de overhand heeft, des te meer werkt bij
>ve- hen nog het onbewuste, het instinctmatige, zooals wij dit
aan ook bij onze kinderen in hun eerste levenstijdperk waarne-
Llen men. Zonder aarzelen wend ik mij tot die volken, om te
ens- zien of ik daar iets leeren kan, wat ik elders niet te leeren j
het vind, omtrent het begin der ontwikkeling van godsdienst en
log; zedelijk leven in den mensch. Ik weet het, hierbij past
bij voorzichtigheid. Al zijn misschien de zegslieden velen, en
llïïä dus de berichten niet schaarsch, toch is het goed te denken
sch aan het spreekwoord, dat tegen afgaan op » hooren zeggen"
ich waarschuwt. Daarom wil ik mij bepalen tot een paar van
GH die natuurvolken, omtrent wie wij geacht kunnen worden
1GH behoorlijk ingelicht te zijn.
Ztëllï
iiet
eel M___­”
l
i i