HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 542.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

v c ‘ c ...
«i»
g 7 i
enkel om het beloop van dat leven uit een historisch
, oogpunt te doen is. Brengt de geschiedenis der menschheid
zi ons in kennis met menschen, die nog zóo laag staan, dat
r zij aan een hoogere of hoogste macht gelooven, zonder dat
hun geloof hen tot werkelijken eerbied voor die macht
E leidt, dan moet toch de geschiedenis van den godsdienst
met dat geloof rekening honden; zij zou willekeur plegen
en geen aanspraak op volledigheid kunnen maken, indien
o zij het niet aanvaardde als een begin van godsdienst, gelijk
het pasgeboren kind, schoon het als mensch nog niets be-
» teekent, toch het begin van een menschenleven uitmaaktï).
Wie zulk een begin, hoe schraal en nietig het zij, van den
godsdienst zelven uitzondert, handelt, naar mijn oordeel, als
V iemand die een beschrijving van een boom wil geven, maar
den wortel niet telt.
Q? Wat het zedelijk leven betreft, kan ik mij voorloopig
aansluiten bij prof. Van Bell, die het beschrijft als vrij e
zelfbepaling uit plichtbesef 2). Wat hij er bijvoegt:
_ in overeenstemming met een geëerbiedigde
*1) lk mag 1nij hier op Tylor beroepen, als hij,l, p. 424, zegt: ,,The
d first requisite in a systematic study of the religions of the lower
races, is to lay down a rudixnentary deünition of religion. By requi-
I ring in this deiinition the belief in a supreme deity or of judgement
after death, the adoration of idols or the practice of sacrifice, or
other partially-diffused doctrines or rites, no doubt many tribes may
be excluded from the category of religions".
2) In Theol. Tijdschrift, 188*1, blz. 137.
0