HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 577.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

T
. 3 i
ë toelichting van het verband tusschen godsdienst en zedelijk
leven bij te dragen. j
Dat dit onderwerp thans nog, na hetgeen er in den jong-
sten tijd over gezegd en geschreven is, veler belangstelling
zal wekken, kan betwijfeld worden. De een acht het voor
een afdoende oplossing niet geschikt; een ander heeft er
zich toch een bepaald denkbeeld over gevormd; een derde
is het moede geworden, zoodat hij het liever laat rusten.
*> lntusschen kan hij, wiens belangstelling in het vraagstuk
niet is verdoofd noch verflanwd, zich onmogelijk van voort-
gezet onderzoek en nadenken onthouden. Immers staan
nog altijd verschillende gevoelens naast elkander, ja, tegen-
over elkander. De éen zegt: » Godsdienst is zedelijkheid,
en zedelijkheid is godsdienst; wat g odsdienst heet,
mag dezen naam niet dragen, indien het ook niet een
Q zedelijk karakter draagt; evenzoo mag niet zedelijk ge-
i noemd worden, wat niet den stempel draagt van een plicht-
besef, dat de erkenning van een hoogere, eerbiedwekkende
macht in zich sluit." Een ander zegt: >> Godsdienst en zede-
lijkheid zijn twee, al vloeien ze soms ineen; men kan ze
i vergelijken met lijnen, die nu eens elkander raken of krui-
g sen, maar dan weder wijd uiteenloopen, ja, zoo wijd, dat
`i_ er zedelijkheid zonder godsdienst mogelijk is." Een derde
li beweert: >> De geschiedenis van den godsdienst wijst op een
| begin van godsdienstig leven, waaraan nog alle zedelijk
j gehalte ontbreekt? Weer een ander meent: >>ln elken lagen
i godsdienstvorm zal wel degelijk reeds zedelijkheid in kiem
I
‘Y
ln
js