HomeDe zedelijke beteekenis van het socialismePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

.»­·-~r»w¤»¤«« ..,•;‘-;•.«T.;­r r;;·;;¤r__,.`-»;«;_,_,,.., .,,,_,.-­v ­««­»­­­·~»«­ v-«·`.=­~.7­ ev, .4 Nv-­.,­ ·.··­ ··v-v«»__ `F, rig, . ,, . .­­­`-._ Ir; .
. r ï ·
E Bnocnunns . ’°l '‘
Karel Beerblock. Uit het leven der Fabriekswerkers. Omvang 70 bladzj
Prijs 15 cent, fr. p. p. 20 cent. ‘
Dr. H. Blocher en M. Blmnberg. De Russische Omwenteling en de S
Alcohol. Prijs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. .
Friedrich Engels. De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot ;_
Wetenschap. Vertaald door J. F. Arrxnnsmir. Prüs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. ,ï
F. o. cl. Goes. De Arbeidskracht. Prijs 60 cent, fr. p. p. 65 cent. in
F. o. cl. Goes. De organische Ontwikkeling der Maatschappij. Prüs 60 «
cent fr. p. p. 65 cent. {
Vlctbr (Grt/faelhes en A. Keufer. Tweeërlei Taktiek in de Vakbeweging. 7
Prijs 1 cent fr. p. p. 15 cent. ,r
Laurence Gronlancl. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door F. S`
l W. N. HUGENHOLTZ. Omvang 175 bladz. Prijs 25 cent, fr. p. p. 35 cent. *»
L. M. Hermans en H. Splekrnan. Gemeente­Armen. Omvang 40 bladz. ij
l Prijs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. · ‘
J. Joosee. De Arbeiders en het Onderwijs. Prijs 10 cent, fr. p. p. 13 cent. 5
F Paal Karnpfmeyer. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van
g de Sociaal­Denäocratie. Uit het Duitsch. Omvang 80 bladz. Prijs 10 .
§ » cent tr. p. p.. 1 cent. ·
ää K. Kantsky. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal­Democratie. _
Tweede druk. Omvang 125 bladz. Prüs 25 cent, fr. p. p. 35 cent. .
rl J. van Leeuwen. Eenheid, geen Verdeeldheid. Prüs 5 cent, fr. p. p. 5
cent. . 6
j A. Malouchenko. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Met portret ~ ·
van den schrüver. Prijs 15 cent, fr. p. p. 20 cent. _ * .
A. Oglerop. De maatschappelijke toestand der arbeidsters.PrUs 10 cent, X
fr. p. p. 15 cent. *
J. Ouolegeest. De Vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan,
doel en middelen der Vakorganisatie. Omvang 40 bladz. Prüs 15 cent , O
g fr. p. p. 18 cent. . r
M W. o. Raoesleyn Jr. Pseudo­socialisme en echt­revisionisn1e. Prüs 10 1
* . cent fr. p. p. 15 cent. ’_
1 Henriëtte Roland Holst. De Vrouw, deA1·boidswetgeving en de Sociaal- r
· Democratie. Omvang 36 bladz. Prijs 15 cent, fr. p. p. 20 cent. ,
H. Spiekrnan. Pleidooi en Verweer in zake de Ongevallenwet. Omvang ;
36 bladz. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. ·
F Fr. Stampfer. Godsdienst is privaatzaak. Prüs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. ,
P. J. Troelstra. In zake Partijleiding. Omvang 176 bladz.Prijs 60 cent,
fr. p. p. 70 cent. ,­
M. Wlbaut-Berolenis van Berlekovn. Het Boek en het Volkskind. Omvang
g 48 bladz. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. ‘ -
T F. M. Wibaul. Staatspensioneering. Omvang 80 bladz. Prijs 10 cent. fr. L
_ p. p. 15 cent. · E
_ `
V ’ KINDERBOEKEN. -
' ANNA VAN Geen-KAULBACH. HEKTOR. Met platen van B. v.
Heukelom. In linnen band f 1,25, ing. f 0,90. Hnnniiircrn vm
Noonnrnv. WEET JE NOG WEL VAN TOEN?Met prenten van
Alb. Hahn. Gecartonneerd f 1,10.
P ‘ Dr. T. R. ALLINSON’s Geneeskundige werken. .
L Het boek voor gehuwde vrouwen, gecartonneerd 60 cent. ` ·
Longziekten, gecartonneerd 60 cent. ll
».j· Maagkwalen, gecartonneerd 60 cent.
‘ Rheumatiek 25 cent. ` {
Medische vérhandelingen, 5 verschillende bundels, gecart. 60 cent per ­
;· bundel.
‘*s ` §;§ï.' 6 ' RC ...e .... T;Qf' ` [*Lf.lIQ. J"`. ?ïïïTjïVT'"Yi*'