HomeDe zedelijke beteekenis van het socialismePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

S
l UITGAVEN VAN H. A. WAKKER &. Cu., RDTTERDANI.
S ' 1 Bibliotheek
Onder redactie van Mr. P. J. TROELSTRA en HENRI POLAK.
§ Bij inteekening op de geheele serie werken
prijs ingen. T 7,20, in linnen band T
T VERSCHENEN ZIJN:
ji
l No. 1. Robert Blatchforol. Droevig Engeland. Vertaald door HENRI PoLAK.
lj Met een naschrift van HERMAN HEIJERMANS JR. 3e druk. Omvang
163 blz. Prüs ingenaaid f0,70, gebonden f 1,10. (*)
No. 2. Henriëtte Roland Holst. Kapitaal en Arbeid in Nederland.
(Een büdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw). Omvang
211 bladz. Prüs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. (")
Eene proeve van historischnnateirialistische geschiedbeschouwing.
No. 3. Joh. Visscher. De Ondergang van een Wereld. Omvang 160
bladz. Prüs ingenaaid f 1,-, gebonden f 1,40. (")
No. 4. Karl Kautsky. Thomas More en zijn Utopie. Uit het Duitsch
vertaald door J. F. ANkERsnrr. Met portret van THOMAS Mona. Om-
vang 275 bladz. Prüs ingenaaid f 1,60, gebonden f 2,-. (*)
No. 5. F. M. Wibaut. Trusts en Kartellen. Omvang 235 bladzüden.
Prüs ingenaaid f 1,25, gebonden fl,65. (")
No. 6. Jos. Loopuit. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. Omvang
216 bladz. Prijs ingenaaid f 1,10, gebonden f 1,50. (*)
No. 7. W. H. Vliegen. Het Kapitalisme in Nederland. Omvang 198
bladz. Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. (*)
(‘) Deze prijzen zijn buiten inteekening.
Het Socialistisch Liederboek. l8Socialistische liederen voor zang
met pianobegeleiding. Bewerkt naar ,,Het Socialistiseh Liederen-
boekje" van STELLA POLAK en HENRI POLAK. Formaat 33 X 25
cM. Prijs gecartonneerd t 1,40.
J Dr. J. van Leeuwen. Algemeene Geschiedenis I. Oude geschiedenis en
Middelgeschiedenis. Gebonden f2,60.
Sidney cb Beatrice Webb. De Theorie en Praktijk van het Britsche Vak-
, vereenigingswezen. Uit het Engelsch vertaald en van belangrüke
l aanteekeningen voorzien door HENRI POLAK. ln twee deelen royaal
, 80, 844 bladz. Prgs ingenaaid f 4,50, in twee banden gebonden f6,-.
Lily Braun. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en
haar economische kant. Vertaald door J. F. ANKERsM1r. 2e druk. Om-
vang 500 bladz. royaal 80. Prüs ingenaaid f2,25, in linnen bandf2,90;
g ook in stukken van f0,50 verkrijgbaar.
Henriëtte Roland Holst. Algemeene Werkstaking en Sociaal-democratie.
Omvang 180 bladz. Prüs f 1,25, gebonden f 1,65.
Leo Deutsch. Zestien jaren in Siberië Gedenkschriften uit de ballingschap
van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. ANKRR-
snrr. Geïllustreerd met 8 documenteele fotograiieen en een portret van
den schrgver. Omvang 411 bladz. Prüsingenaaid f 1,50, gebonden f 1,90.
August de Winne. Door Arm Vlaanderen. Met 38 fraai uitgevoerde
illustratien en büschriften van En. ANSEELE en K. BEERBLOCK. Omvang
368 bladz. Prüs ingenaaid f1,25, gebonden fl,65.
Albert Hahn. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleu-
, ren. Gewone uitgave in omslag, 60 cent. Luxe editie f2,50.