HomeDe zedelijke beteekenis van het socialismePagina 16

JPEG (Deze pagina), 946.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

l
il
kunnen waardeeren. Dat is doodjammer. Dat is tot schade
van onze levensvreugde, tot schade voor de zuivere, normale §’
ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Alleen in sterk innig ver-
band met het geheel kan die tot haar recht komen. En de mo-
gelijkheid daartoe zal het socialisme grooter maken. Dat wil, A
dat predikt de eenheid aller menschen, dat wil dat allen in een-
dracht hunne gezamenlijke belangen zullen behartigen. En als dit E
werkelijkheid is geworden, dan zullen de scheidsmuren die tusschen il
hen zijn opgerezen, wegvallen en zullen de menschenkinderen lichter i
dan nu den weg leeren vinden tot elkanders hart.
l iê
_­ En clit zal zg): een van de heerlijkste wacchleiz van kel socialisme, l
dat het de geeslelqke krachten der menscháeid wig zal maken.
»; Die zijn nu niet vrij. Van duizenden krijgt hun aanleg niet de
”_ volle gelegenheid om zich vrij uit te ontplooien. Ieder onzer heeft
‘ dit meermalen met droefheid en ergernis moeten opmerken. Ik zal
er daarom maar niet veel van zeggen. Het is om bitter te worden,
als men ziet hoe vele jonge krachten nog voor den eersten bloei
· worden verstikt, hoe veler geest reeds in hun jeugd met ketenen
, omhangen wordt en geklonken in de cel van langen vermoeienden
. arbeid.
Welnu, dit zal anders worden als het socialisme zal zijn gekomen.
Als de arbeid goed, verstandig, rechtvaardig zal zijn georganiseerd,
j als niet meer winst, winst, winst het doel is van ’t bedrijf, maar
bedoeld zal worden een verstandig voorzien in de bestaande behoeften,
als de mensch heer zal zijn geworden over den arbeid, dan zal
zijn geestelijke kracht zich voluit kunnen ontplooien Als dan voor
[f alle kinderen de gelegenheid tot ontwikkeling gelijkelijk openstaat,
. als dan niet meer zoo vroeg de zware zorgen komen, als het kind
l krijgt, wat het kind toekomt en zich vrij en blij uit kan leven, als
dan niet meer de toekomst als een nacht vol zorg duizenden tegen-
dreigt, als ze zich los kunnen maken van stoffelijke zorgen, dan
zal daaruit moeten, ja moeten opbloeien een heerlijk geestesleven. _
dan zal daar moeten geboren worden een cultuur, in schoonheid, °
diepte en rijkdom alles overtreffend wat tot nu toe werd gezien.
Q Den dag, waarop de menschheid zichzelf als een eenheid heeft ,
i teruggevonden, zal ze haar glorierijke loopbaan door de eeuwen
beginnen. .
14

ä
·.
ii
w`i;i4`­"_;;,l;,=_;à__;j;___wl.;, » ,_ A ,_ __ _ 1_i._§ A ly" Kl, ."~a-»..-.l.~:. _., W V l " laila