HomeDe zedelijke beteekenis van het socialismePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

f l
L Maar gebeurt het niet dagelijks, dat iemand, die, laat ik maar zeggen,
een rijwiel huurt en het naar de lommerd brengt en zoo oplichting
g pleegt, veel en veel zwaarder gestraft wordt dan een fabrikant die
ondanks herhaalde aanmaningen maar steeds verzuimt, bepaalde
veiligheidsmaatregelen in te voeren, dan een modiste, die de naai-
meisjes gedurig lang over den gestelden tijd op het atelier houdt ‘?
Deze laatste zijn aanslagen gepleegd op de gezondheid, het leven, j
de eerste op het eigendom. Het rechterlijk oordeel dat in dezen ·
äoedgekeurdd woêdté dgcori de 1puE>hel<et·oCp1n1ï, ïottaal eonzuiver.
l-ov een an er er u1 en aasen ij wi 1 as ewrjs aanvoeren.
Ik tbedoel de kinderkolonie van de firma Regout te Maastricht onder
_ bestuur van den abbé Santol. Gij kent de geschiedenis. Ik zal ze hier
niet weer ophalen. Maar dit lijkt mij een hoogst bedenkelijk symptoom
= van de vergroving van het zedelijk oordeel, dat daar niet één groote
kreet van verontwaardiging uit heel ons land is opgegaan. Eerst
ïlcheen er eeäige ongerustheid te llïomen, maar token het Il)nlï:1e<¥ älat
ie `on ens aar cenoe te eten re en en snac ts niet e oe en
Z te vlerkïeumen, toän leegk men weer gerustgesteld Voor zoover mij
> bekend is, heeft geen der groote, invloedrijke bladen uit eigen be-
l weging een krachtig protest laten hooren tegen deze moderne vorm
· van slavernij. ja een katholiek blad uit het Zuiden heeft dit schandelijk
gedoe zelfs met hand en tand verdedigd. Zie, dat dergelijke dingen
in dezen tijd mogelijk zijn is bar, maar dat ze door hen, die preten- _
deeren äiding te willenlgevlïn aan ïlekgeestälijke bewegingázn änger
ons vo niet zoo vo stre t moge ij wor en veroor ee , a is
meer dari bar.
Zoo lijkt het mij toe, dat men op vele verschijnselen den zuiveren
blik verloren heeft. juist doordat het streven naar steeds meer winst
goed, natuurlijk en noodzakelijk wordt geacht, is men blind gewor-
dé den voor de verschrikkingen waartoe dit leidt.
En nu komt het socialisme - en veroordeelt heel ons maatschap-
pelijke samenstel, heel die winstmakerij, heel dat jagen naar al meer,
ä al meer kapitaal; het toont met felle onverbiddelijkheid aan waartoe
dit leidt, het onthult allerlei toestanden en brandmerkt ze als diep onze- D
ä delijk -­ de Maastrichtsche historie werd door een socialist aan ’t licht
a g gebracht, de eerste kloeke stem in de bankschandalen was die van
een socialist, de gruwelen van de vleeschtrust werden door een soci- .
alist onthuld (hier maak ik even attent op een bizonderheid die een á
merkwaardig bewijs is voor mijn bewering, dat het zedelijk oordeel
vergroofd is: The jungle werd door Upton Sinclair geschreven met ‘
het doel een licht te werpen op de allerschandelijkste behandeling ,
die de arbeiders daar moesten ondergaan, op de onverantwoordelijk
roekelooze wijze waarop met het menschenmateriaal werd omge-
sprongen, en wat was het resultaat dat hij bereikte? Dat heel de
wereld te hoop liep en luide protesteerde tegen de mogelijkheid
van bedorven vleesch te krijgen, maar over de mogelijke bedorven
gezondheid van de vleesch­arbeiders werd niet gerept. De schrijver
heeft dan ook verklaard, dat hij ,,misgeschoten" heeft. Dit is wel
10
rl
lid
Lil
ti
D . ,.`. Q i‘;l‘