HomeDe zedelijke beteekenis van het socialismePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 17.01 MB

De versuften gingen uit hun oogen kijken. Waarlijk, in de verte lachten
lichte landen van vreugde. Wij willen daarheen.
Dit is zeer gelukkig. Wie weet te bewerken, dat zij, die in het
duister lang neerlagen, gaan begrijpen dat zij kinderen des lichts zijn
E en zich opmaken naar de landen, waar de zon schijnt, dat zij zich
, uit nacht van onwetenheid en ruwheid heenworstelen naar den dageraad
Q van beschaving en kennis -- wie in de knechten wakker roept het
bewustzijn dat zij heerschers kunnen zijn, wie hen, die lang de
j tredmolen traden, roept tot het vervullen van een grootsche taak-- gi
ï die doet goed, die doet voortreffelijk werk.
Eu over een áerzepeaz egoïsme heeft het de arbeiders heerzgeáraehzi
Is niet het gevaar groot, dat de arbeider, die in kommerlijke om-
[ standigheden leven moet, wiens werktijd lang is, en wiens loon gl
T klein is, die daar den ouden dag altijd voor zich ziet als een dreigend
l spooksel - is niet het gevaar groot, dat hij gaat letten enkel op
ï,, wat voor hemzelf van dadelijk belang en voordeel is, en dat hij daar- "‘.‘
bij niet denkt aan zijn naaste? ,
. Wij moeten de dingen zien, zooals ze zijn. En dan lijkt het mij toe, J
dat er buitengewoon veel gevaar is, dat wie zoo zijn leven door- ¤,,,
brengen moet, een dor, klein, hard, bekrompen egoïst­je wordt.
Zal hij niet haast noodzakelijk zichzelf trachten te bevoordeelen,
ook als ’t misschien gaat ten koste van zijn medearbeider? Zal hij
niet, als hij een paar centen in het uur meer kan krijgen, trachtten T
zijn kameraad er uit te werken? Want die paar centen beteekenen
voor hem minder zorg, minder gebrek, minder angst voor morgen . . ,&
En zal hij, die zoo moet leven, de dingen niet klein zien, alles
beoordeelen met betrekking tot zijn eigen kleine zorgjes -­ die °
voor hem echter reuzengroote zorgen zijn? Waarlijk - wij zullen ¤
ïl ons wel wachten àl te spoedig steenen naar hem te werpen. Maar ·
bij velen is het zoo. Wie met ernst getracht heeft, hen te leeren ;è
kennen, in hun hart te kijken, weet, dat het bij velen aldus is. Dat
Q anderen aan dit gevaar ontkwamen, is voor mij altijd een bewijs i
‘ geweest, dat de orthodoxie met haar ,,onbekwaam tot eenig goed,"
er niets van weet. Welnu tot dezen is het socialisme gekomen en
het heeft hen er op gewezen, dat zij niet in dezenjammer behoefden
te blijven, dat daar meer onbezorgdheid, meer welvaart te ver- ;,
krijgen was.
,f_ · Maar deze dingen wordt U niet toegeworpen, gij moet ze uzelf in
langen harden strijd veroveren. En alleen kunt Ge niets. Doch als j
` gij samenstaat in een sterke veeleenheid, gij arbeiders, dan kunt Gij ’t J
veroveren, het blijdere leven. Daarom moet Gij elkaar niet beschouwen `
als concurrenten, maar als kameraden in den strijd. ieders belang
is aller belang, aller winst is ieders winst. Staat daarom samen.
Srijdt -­ maar doet het samen in eendachtig willen.
Proletariers van alle landen, vereenigt u. Deze woorden staan in
A elke socialistische vergaderzaal, van elke redevoering soms zij de
peroratie, van elke artikel is dat de grondtoon. En zoo wordt ge-
8
kl
lêëï
l
lësá
te
sr;
il ;___;__:_L;,'________,_-»_, , _) __ __ __ r_j . CPM Ai we L" fl'? `§ ,` »-_,__,A______. ná ___, l, _` `