HomeSpaarbankenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 824.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

1,,,
i · zoude dus natuurlijk een vaste regel moeten worden gesteld, hoedanig
daarmede zoude moeten gehandeld worden.
De rente wordt niet lager voorgesteld om eene redelijke aanmoediging
tot inbreng te blijven geven, en niet hooger, om den staat door de
. winst op de rente, eene vergoeding voor zijne waarborgen te verleenen
en om de geldbeleggingen door meer bemiddelden zooveel mogelijk
te weren. Slechts 2 malen ’s jaars, op 1 Januarij en lJulij, zonde de
rente moeten worden bijgeschreven en bij het rentegevcnd kapitaal ge-
. voegd en op of na dien tijd uitbetaald, de omstandigheid alleen uitge-
j zonderd, dat de houder het geheele bedrag van het boekje kwam terug
t vragen, in welk geval, om in geene nadere verrekening te moeten
komen, het verschenen bedrag der rente gedurende het loopende half
jaar, onmiddelijk zoude moeten worden berekend en uitbetaald.
Het intebrengen minimum zoude moeten worden gesteld op f 0.25;
een maximum zoude ik niet wensehen bepaald te zien; wil men het J
inbrengen van belangrijke sommen tegengaan, dat zal voldoende kunnen id`;
geschieden, door de bepaling, dat men boven de f 1000 hoegenaamd
geene rente betaalt.
Voor de opvraging van sommen van f 50 à f 100 zoude ik den staat
de bevoegdheid tot eene kennisgeving van ééne maand, van sommen boven
L de f 300, van drie maanden te voren, wenschen te zien toegekend.
` In gewone tijden, doch zulks zoude geheel behooren te verblijven aan
het oordeel van den staat, zoude men van die bevoegdheid geen ge-
bruik moeten maken; zij zal intussohen dienen te worden opgenomen,
om den staat in moeijelijke tijden voor aanzienlijke verliezen te be- i
A hoeden. De terugbetaling van het in bewaring genomene, geschiedt in t
J` Nederland vrij algemeen, misschien wel zonder uitzondering, aan den {
houder van het boekje; bij Staats-Spaarbanken zouden wij echter altijd
eene handteekening wenschen (of, bij hen die niet schrijven kunnen,
j de tussclienkomst van getuigen) en wanneer de terugbetaling geschiedde
aan erfgenamen, diende daarbij gevoegd te worden eene verklaring
van erfregt, vrij te stellen van zegel en registratie en geheel kosteloos
uit te reiken door den betrokken burgemeester of kantonregter. Het
gevaar voor belangrijke verliezen in noodlottige tijden vermindert na-
tuurlijk zeer door de bevoegdheid om de terugbetaling te kunnen
uitstellen, doch het valt niet te ontkennen , dat dit gevaar voor den staat, `"
die de fondsen steeds in schuldbrieven aan koers onderhevig moet
beleggen, veel grooter is dan voor particuliere banken; doch behalve
de indirecte voordeelen welke wij schetsten, zijn er zeer belangrijke
directe voordeelen aan verbonden. Voor de maand, waarin het geld
wordt ingebragt of terug gegeven, wordt geene rente betaald, voor een
‘ä