HomeSpaarbankenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 853.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

t
7
zelve staat; wanneer men nu in zijne pogingen slaagt om betere en meer
welgestelde burgers te vormen, zullen ook de uitgaven voor de regts- I
veiligheid noodwendig moeten verminderen; het komt ons dus voor,
dat de zorg voor de ontwikkeling van spaarzaamheid, benevens het
openen van gelegenheden tot het bewaren van spaarpenningen, nevens
de zorg van een goed onderwijs, een der eerste pligten van de
Regering is.
De gelden, aan Staats­Spaarbanken toevertrouwd, moeten uitdruk- J
kelijk en ten stelligste gewaarborgd worden, en in het ondenkbaar i
geval, dat de Staat zijne overige aangegane geldelijke verpligtingen niet l
ten volle of ten bekwamen tijde mogt kunnen nakomen, zouden de
aan de Staats-Spaarbanken toevertrouwde sommen nog ten volle moeten
gewaarborgd blijven. Ook al mogt zulks den Staat een offer kosten,
dan nog zoude dat rijkelijk vergoed worden door de indirecte voor- j
deelen van den verbeterden toestand der mindere klassen. Maar er j
zouden bovendien ook zeer belangrijke directe voordeelen behaald ,
worden, die ruimschoots tegen die waarborging opwegen. Waar men
minder rente betaalt dan 1nen trekt, of in het geval van den Staat, 7
die er schuldbrieven ten zijnen laste voor zoude moeten koopen, uit-
wint, daar komt men op den duur, ook zonder winst op het fonds, j
tot eene belangrijke kapitaals­vermeerdering. De overwinsten der bank _,_,__,f
te Gorinchem zijn toch grootendeels daaraan toe te schrijven. `;
De tegenwoordig bestaande Spaarbanken hebben veelal bepalingen
omtrent een te nemen minimum en maximum, dat laatste nog al afhankelijk
van den stand der inbrengers; op de bepalingen dienaangaande moet
in dergelijke inrigtingen naauwlettend worden toegezien; de praktijk
leert ons echter de groote moeijelijkheden kennen, die de volstrekte l
handhaving van den aangenomen regel in den weg staan.
i De Staat kan en mag naar geen stand der inbrengers zien; zoowel
j om de bedoelde banken niet tot geldbeleggingen van de meer bemid-
delde personen te maken, als om den staat schadeloos te stellen voor r
de mogelijke nadeelen, die hij zoude kunnen ondervinden, bij opvraging l
i van belangrijke sommen, in tijden dat de effecten laag staan en de E
l koers van het geld hoog is, zouden wij de rente slechts bepaald wen-
sehen te zien op 2% pCt. van f 5 en het veelvoud van dien. Maanden,
waarin het geld ingebragt en teruggehaald is, zouden niet in rekening
s moeten komen, zoodat telkens maar de rente moest loopen van den
i eersten dag der volgende maand Bij berekening van de rente over
2 enkele maanden van het half jaar, zoude men in breuken vervallen; er
`
(*) en den laatsten dag der voorg. maand? Ran.
r
^