HomeSpaarbankenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 875.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

jl .
l
l
gekomen, dikwijls, wanneer ons beleggingen onder de oogen komen uit
eene naburige gemeente, (it) waar mede eene Spaarbank gevestigd is, ,
die zich op minder gunstige antecedenten kan beroemen. Zulke onge-
lukkige omstandigheden kunnen voor de spaarbanken meermalen voor~
komen; de geldbeleggingen dienen althans gedeeltelijk te blijven ge-
sehieden in staats­papieren en andere waarden, die men spoedig van ;
de hand kan zetten, èn omdat men bij terugvraging behoefte gevoelt
aan spoedige realisatie, èn omdat men niet altijd, bij het inbrengen ,4
van eenigzins belangrijke sommen, de gelegenheid heeft tot eene andere
geschikte geldbelegging (·l·). il
Met den heer FOKKER en anderen ben ik van oordeel, dat slechts
een beperkt aandeel der fondsen aan de Spaarbanken toevertrouwd, mag
belegd worden in waarden aan afwisselenden koers onderhevig, schoon
het dan ook voor geene tegenspraak vatbaar schijnt, dat men in tijden,
. dat zelfs de meest solide staats­papieren zeer laag staan aangeteekend, l
ook de schuldbrieven ten laste van gewesten en gemeenten , hypothecaire
schuldbrieven en dergelijke, hoe solide dan ook, niet a pari van ,
de hand kan zetten (§), ten ware dat men menschen weet te vinden, die
om het crediet der bank te handhaven, van den verhoogden koers van
het geld geene partij willen trekken. De bijzondere Spaarbanken, waarvan
wij thans spreken, kunnen dan eerst gezegd worden solide te wezen, ï,_»_[
wanneer zij, gedurende een aantal jaren, zonder verlies op de beleg- itt,
gingen, winsten op de renten behaald hebben en alzoo een belangrijk
reserve­fonds bezitten. Nieuw opgerigte Spaarbanken kunnen, wanneer j
zij in de eerste jaren van hun bestaan met tegenspoeden te kampen l
hebben, nimmer solide worden; speculatiën toch zijn aan die iurigtingen
A ten eenen male ongeoorloofd, en een reserve fonds kan alzoo alleen ge- ‘
vormd worden door winst op de rente.
De Spaarbank te Gorinchem verkeert in de meest gelukkige omstan­ ,
digheden; hoezeer haar dus eene grootere belegging in staatspapieren
Vi dan vele andere banken mag gerekend worden vergund te wezen, gaat
i zij, die nog voor eene belangrijke waarde in zulke fondsen bezit, bij il
den tegenwoordigen hoogen koers dier fondsen en voorkomende gele-
genheid tot solide belegging, onafgebroken voort met den verkoop van
f ___,,,.......,._... .
(*) De gemeente Vianen wordt hier niet bedoeld. (§) Zie het Naschrift der RED. _
(T) De pandbrievcu van soliede Hypotheekbanken die zelfs tot kleine bijdragen (
, teverkrijgen zijn; van den dag af eene goede rente geven, en de regten geven van `~
S 16 hypotheek op goederen, waarop niet meer dan is voorgeschoten, moeten voortaan
, onder de degelijkste beleggingen voor spaarbanken gerekend worden, en mogen de j
F aandacht van geen welmeenenden bestuurder dier instellingen ontgaan. (Vergelijk
g overigens Economist en Büblad 1861 passim.) RED. `
l
I
l