HomeSpaarbankenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 834.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

l
Y
4
_ een reserve·fonds te verkrijgen, en nog meer van de belegging van het
toevertrouwde kapitaal.
Dat de belegging van een belangrijk deel van het toevertrouwde
kapitaal in staats­papieren of andere waarden, waarvan de koers zeer
afwisselt, zeer gevaarlijk is, zal wel geen betoog behoeven en de nood-
lottige omstandigheid, waarin onderscheidene banken zich in 1830 en
, 1848 bevonden hebben, toen zij het geleende kapitaal slechts met korting
hebben kunnen teruggeven ot voor de teruggave een korter of langer
uitstel hebben moeten nemen, behoort nagenoeg alleen aan die minder
goede wijze van geldbelegging te worden toegeschreven, ofschoon dan
ook het aannemen van grootere geldsommen, vooral van menschen,
die niet behooren tot zoodanigen stand, als waarvoor de spaarbanken
eigenlijk zijn opgerigt, daarop mede eenigen invloed mag hebben uit-
geoefend. In tijden als waarvan wij spraken, zijn er natuurlijk voor-
deelige inkoopen van staatspapieren te doen; de geregtigden tot vrij I
belangrijke sommen, vooral, als zij tot eenen eenigzins beteren stand
behooren, zullen eerder dan de deelgeregtigden uit de mindere standen,
die ook minder te goed hebben, tot eene opvrage en speculatie be-
sluiten; en naarmate zij voordeeliger inkoopen, moet de bank natuurlijk
nadeeliger verkoopen, om te kunnen blijven betalen. In Frankrijk
hebben de bestuurders der spaarbanken de bevoegdheid, om zoodra
{ een inleg tot zeker cijfer gestegen is, daarvoor voor rekening van den
inlegger staatspapieren aan te koopen, waardoor de banken van het
bewaren van groote sommen vrij blijven en alzoo veel minder gevaar
loopen van opvraging van groote sommen, in tijden dat de staats-
papieren laag staan. Mogt men niet tot het oprigten van staats­spaar­
banken willen overgaan, zoo zoude die maatregel zeer ter navolging moeten ‘
worden aangeraden; in plaats van het zegt, zoude ik echter zeer wen-
sehen de verpligáiaq tot aankoop van staatspapieren, bij de wet, aan
de directeuren der spaarbanken op te leggen.
Wel laten onderscheiden reglementen, ook dat der Gorcumsehe bank
toe, om de betaling eeenigen tijd uit te stellen, doch ieder weet, dat {
onder de bedoelde omstandigheden het wantrouwen zeer aanstekelijk
is, zoodat iedere bank, én om haar eigen crediet én om de inleggers
geene schade te berokkenen, wel zal doen, ook al mogt het reglement F
uitstel toelaten, zoolang mogelijk onmiddelijk te blijven betalen.
Het niet nakomen der aangegane verpligtingen maakt eenen blijvenden
noodlottigen indruk, die nog merkbaar is na verloop van langen tijd, L
wanneer de personen die het nadeel ondervonden hebben, sinds lang
niet meer bestaan. Hoe dat plaatselijk werkt, blijkt ons aan de bank ‘
te Gorinchem, die nog nimmer aan hare verpligtingen is te kort
i
c
l
l
l
`~;·e·;,_,,/