HomeSpaarbankenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 844.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB


i 3 i
zijne vermauingen tot de aanwezigen rigt, zullen wij zijne rol niet
overnemen.
DHS, 7'€?J@7ZO7Z8 [2 7108 ?720Zt£07ZS, dG€lllCbbCl'S ll] [ZB S[7)6LLl7'óLZ7’ld`€7Z j
Er zijn bijna geene andere gelegenheden tot het plaatsen van spaar- l
penningen, dan bij de banken, opgerigt door de maatschappij tot Nut l
van het Algemeen. Stichten die banken al een uitgebreid nut, er zijn I
er veel te weinig, en kan men ook al van de directeuren, die dien werk- ,i
i kring belangeloos waarnemen, niet meer vorderen, toch valt het niet te
g 0ntkennen,dat het zeer wenschelijk zoude zijn, om dat uitgebreide nut
waarvoor de zaak vatbaar is, te kunnen stichten, zoo er meer zit-
p tingen wierden gehouden.
ï Wij zouden wenschen zoo mogelijk in elke, zeker in elke min of
4 meer belangrijke gemeente, alayelgks de gelegenheid opengesteld te zien
tot het bezorgen van spaarpenningen. Waar de gelegenheid tot belegging 1
of het tijdstip van bezorging eenigzins verwijderd is en alzoo tot uitstel ïá
leidt, kan ja moet veelal het bespaarde ligtelijk door de vingers glijden.
Eene groote schade in stotfelijken zin, maar wat nog veel erger is, daar
de geldverspilling er door bestendigd wordt, een blijvend nadeel in fa
zedelijken zin!
Een ander bezwaar tegen de bestaande spaarbanken is gelegen in de
ongelijkheid liarer bepalingen; het minimum en maximum van inbreng,
de bepalingen Omtrent den stand der inbrengers en de betaald wordende `?,X
_ rente verschillen zeer veel. Men vindt in het werkje van Mr. FOKKER `l
op blad 61 eene opgave van het verschil in de rente van 2, 2Ǥ, 3, 3g X
end pCt. Ik mag er nog bijvoegen, dat de rente te Haarlem, behon­
dens een maximum van 4p(lt. geheel onbepaald is en afhangt van de i
· in elk boekjaar verkregene winsten. Moet men de voorzigtigheid dier _
inrigting zeer goedkeuren, om zelfs in het geheel geene effecten te
A nemen, ten einde de inbrengers nimmer aan eenige schade bloot te l'
j stellen, die bepaling omtrent de rente, welke een kanscontract daar- lj
§ stelt en den minderen man zucht tot het spel, vooral voor hem
ZOO VCl`(l€1`f€lijl{, kan inboezemen, is, dunkt mij, in strijd. mèt
E den geest der instelling, en zal welligt sommigen, en die in die
mindere klasse niet van de minste gehalte zijn, van de deelneming i
F terughouden.
á Moge nu al de verscheidenheid der bepalingen, door plaatselijke 0m·
ä standigheden te verklaren, te verdedigen of te verschoonen zijn, dit is
gt echter zeker, dat ook die verscheidenheid de algemeene deelneming j
i' zeer in den weg staat.
; ­ Van meer belang nog is gewis de soliditeit dier banken, die natuurlijk ;
afhangt van de overwinst op de renten, de eenige geschikte wijze om ii
[
i li
ä i
/

__ ,_ , ___ ,_ ___ V in Y _ _ _ f ,_ , · A- ,