HomeSpaarbankenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 796.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

j 4 ·Y.f l i "v‘g Y ` _ t in c ,. .

`”’`· r lï i
L' ·. `K e j in
is
jl, .
li 16
lil i
_ Ieder inlegger zendt zijn livret eens per jaar, op den verjaardag van zijn
ll eersten inleg, naar het hoofdbestuur der pesterijen, om nagezien en geap­
ii probeerd te worden; daartoe worden afzonderlijke oouverten door de post-
ll kantoren verstrekt. Deze maatregel dient als krachtige waarborg tegen
y mogelijke misleiding door mindere beambten. De ingebragte gelden worden
E overgebragt onder de commissarissen voor de nationale schuld en in staats-
i schuld belegd. Jaarlijks komt de rekening van de ontvangst en de beleg-
l ging voor het parlement. - Ter terugbekoming van een inleg moet men zich
aan het post-bureau aanmelden, en uiterlijk tien dagen na het verzoek i
E wordt de toestemming verleend. Zeven dagen waarschuwens was trouwens
gy reeds de gewoonte bij de oude banken; in dit opzigt is er dus niets ·
. nieuws.
i j Een groot voorregt is dat de terugbetaling kan geschieden op elk post-
kantoor tevens Spaarbank zijnde, over ’t geheele rijk. Bij de terugbetaling
wordt het livret afgeschreven, en de inlegger schrijft eene kwitantie op
den rug van den order tot terugbetaling. De terugbetaalde som wordt door
de commissarissen der nationale schuld weder aan het hoofdbestuur der J
` posterijen uitbetaald, en bij onverhoopt gebrek aan gelden, uit de gelden l
i voor rente­betaling der nationale schuld voldaan. De namen der inleggers
` en bedrag van inleg der bureaux blijven geheim.
_ Ziedaar de hoofdtrekken eener nieuwe iurigting, die nog het bewijs zal
Z moeten leveren of zij in alle opzigten aan de verwachtingen voldoet, doch
J waarvan voorshands de beste verwachtingen mogen worden gekoesterd, en
"fw 1. die weder een bewijs geeft van dien echt practischen geest der Engelsche
natie, die reeds door de invoering van het siuizzersporto, de postzegels en het .
g posm£ssel­systeern, eene groote dienst aan alle, en vooral de werkende
standen heeft bewezen. Ongetwijfeld wordt ook thans de aanleiding tot be- j
~ sparen vermeerderd. Gelijk wij zeiden, de gelegenheid doet veel af, en welk
, , een onderscheid nu men hier elken dag van ’s ochtends tot ’s avonds te
¤i l regt kan, terwijl de oude spaarbanken soms slechts een of tweemaal per
j week voor een paar uur waren geopend. RED.
j l
l
,l
. ll
l
l.
‘l.
x
`Cl l