HomeSpaarbankenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 894.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

i ‘
gi 14
j bad­inrigtingen late men aan andere klassen , of des noods aan de gemeentekas
_ l over, doch ’t is eenigzins vreemd dit bij voorkeur uit de bespaarde gelden
f der arbeidende klassen te vinden. Doch het groote reserve­fonds der Go-
" rinehemsche Spaarbank doet welligt een subsidie vermoeden? maar ook in
dat geval valt zij dan buiten den gewonen regel.
Maar het gevaar van plotselinge daling der staatsschuld als in 1830 en
1S&8? Dat wordt toch door een groote reserve voorkomen. Voorzeker, doch
l het kan, naar onze meening, ook op andere wijze voorkomen worden.
1°­ door plaatsing in de reeds genoemde hypothecaire pandbrieven. (z. p. 21)
De ondervinding heeft geleerd, dat die titels op de groote beurzen in jaren j
j van paniek nagenoeg niet, of althans veel minder dan staatssohuldeffecten
te lijden hadden. Ook Obligatiën van goede spoorwegpndernemingen bieden,
bij groote soliditeit, minder nadeelige kansen aan van plotselinge da-
ling; - doch
2°. wil men volstrekt in staatsschuld beleggen, dan is, o. i. niets bil-
lijker dan dat men in jaren van paniek den opvorderenden inlegger ook zijn j
inleg, in verhouding der gedaalde koersen betale. Heeft hij f 100 gede- f
poneerd als de Q pCt. pari staan, dan behoort hij billijker wijze slechts f 75 ·
terug te krijgen als hij wil opvorderen op ’t oogenblik dat hetzelfde effect 2
‘ op 75 pCt. is gedaald. ,
Immers men moet de Bank beschouwen als tussehenpersoon om bij A
plaatsing van geringe bedragen zooveel doenlijk dezelfde voordeelen te doen
genieten, als men bij de gewone plaatsingen met groote bedragöll VSY- ,
·"” S krijgt. Die effecten welke ’t minst aan politieken invloed onderhevig zijn, .
zijn dus de beste; doch wil men staatssohuld­plaatsingen, waarom dan
te trachten dezen inlegger een voordeel te verzekeren, dat de inge-
schrevenen op het Groothoek ten eenenmale missen? Trouwens de op- i
. vorderingen in jaren van paniek zouden wel minder worden, indien het
Y _ vreemdsoortig voordeel van integraal betaald te worden bij daling van ieders I
j aandeel, ophoudt. De daling is tijdelijk, en een ieder kan weten dat
men, door den tijd af te wachten, ook spoedig weêr integraal zal betaald
worden ; -- doch wij achten het inderdaad bedenkelijk om te trachten het l
i , abnormale denkbeeld van oolkomczz zekerheid bij belegging, op die wijze te L
willen verkrijgen. i
“ Een ander middel tot goede plaatsing voor kleine Spaarbanken kan o. i.
· worden gevonden door het fonds aan een Hulpbank te leenen, hetzij tegen
vaste rente, hetzij men zelf eene Hulpbank oprigte. Uitleening op soliden ’
° borgtogt mag als voldoende zekere belegging beschouwd worden, en de V
_i ondervinding leert trouwens dat de Hulpbanken, voor een niet al te groot V
S kapitaal, bij goed beheer, zeer goed 5 pCt. kunnen uitkeeren.
_ li Hetzelfde bezwaar dat wij in den aangeduiden werkkring der Gorinchemsche ç
X Spaarbank vonden, treft dan ook S. meening, dat de Staat van de ver- V
· onderstelde 4i pCt. rente , slechts 2% pCt. aan de inleggers, è pCt. voor admi-
nistratie-kosten, en 1 pCt. voor zich zou moeten behouden. Naar onze meening
zou de volle rente, minus de ad1ninistratie­kosten, moeten worden uitgekeerd. ­­~ 1
E
l,«
l
ï
ë l
< ­.