HomeSpaarbankenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 913.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

i
13
doch juist de algemeene en zeer regtmatige klagt, dat de traetementen,
vooral de lagere, niet meer voldoende zijn, bewijst ten voordeele van den
algemeenm materiëlen vooruitgang. Immers, het beduidt in andere woorden,
dat de overige bestaanmiddelen der vrije industrie, en die zijn verreweg
aanzienlijker dan de vaste betrekkingen, meer voordeel aanbieden, dat zij
zijn vooruitgegaan sedert de vaststelling der tractementen. Nu voegen wij
hierbij, dat de klagt ,, over toenemende weelde bij den kleinen burger-
stand" vaak onregtvaardig is, - daar men dikwijls vergeet, dat die geringe
winkelier wiens goede kleeding en levenswijs men afkeurt, en die, naar
men welligt zegt, tegenwoordig boven zijn stand leeft, in den tus-
sehentijd werkelijk is vooruitgegaan, zijne middelen aanzienlijk heeft ver-
meerderd, zijne kinderen goed heeft opgevoed, in een woord, zyn sáaml
heef'! verlzeterrl, terwijl hij die over de standverheffing klaagt, welligt dezelfde
i of iets minde1· is dan twintig jaren geleden, toen die winkelier nog in het
begin zijner opkomst was. Wanneer wij dit bij elkander nemen, dan ge-
looven wij niet, dat er thans zoo veel meer grond is dan anders om over
onnutte en verderfelijke geldverspilling te klagen.
Op één punt echter zijn wij ’t geheel met den S. eens, nl. in de afkeuring
van ,,/moge rende najaging," die bij ons maar al te zeer wordt waarge-
nomen. Bij de ,,eindreg·eling der Oostenrijksehe finaneiën" zal het blijken
tot welk een hoogte die kwaal bij ons bestaat, doch ook reeds nu, bij de
daling dier effecten, heeft men er vele voorbeelden van gezien.
Wij gelooven dus ten slotte, dat de kwaal bij ons niet zoo zeer moet
gezocht worden in te weinig verdienen of te grif verteren van het ver-
diende, dan wel in het onverstandig plaatsen van het bespaarde. En in zoo
ver, ja, is geldverspilling bij ons een nationale kwaal van het oogenblik,
want kapitaal onverstandig plaatsen is geld verspillen.
Een ander bezwaar betreft S. beginsel aangaande een groot reserve-
. fonds, dat volgens hem bij goed ingerigte Spaarbanken, door meer ont-
vangen dan uitbetaalde rente moet worden gevonden. Het voorbeeld der
Gorinchemsche hulpbank, die uit den interest van haar reserve­fonds eene
bad- en zwem­inrigting subsidieert, verhindert ons reeds dadelijk om die
Bank onder de normale bespam·i¢zs2!aZ!i¢z_gc7z te rangschikken. Eene bad-in-
rigting is voorzeker eene hoogst nuttige zaak, doch een cadeau daaraan
te verleenen kan toch moeijelijk geacht worden de bedoeling geweest te
zijn van den werkman, die zijn zuur verdiende f 5. - naar de Spaarbank
brengt! Wat moet aangenomen worden als de hoofvereischte eener Spaar-
bank? ln. Solide bewaring van het kapitaal; - 2°. teruggave spoedig na
de aanvrage; -­ 3°. verleening van zoodanigen interest als met solide be-
legging vereenigbaar is. Men blijve zich aan die esseaiialia vasthouden.
Cmzserver et remlre kan hier niet oneigenaardig gezegd worden de hoofd-
zaak te moeten blijven, evenals bij de Hdei­oommissa. Wordt er eene solide
belegging gevonden, als b. v. hypotheek of staatschuld, die redelijken interest
geeft, dan kan ook die volle interest, na aftrek der administratiekosten,en
des noods eenige reserve, zeer goed uitgekeerd werden. Subsidieren van