HomeSpaarbankenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 774.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

Yi’Y.i’2ïï`. `
. ia
* EF lf
natie, v1·ij wat solider achten dan de meest solide particuliere bank.
i Bij het toepassen dezer beschouwingen zouden dus onze vcrrigtingen aan­
r merkelijk verminderen; die verrigtingen zijn mij, omdat ik meen,
dat wij er ons nuttig mede maken, lief en dierbaar, doch wanneer er
op eene andere wijze nog meer nut kan gesticht worden, zijn wij in
het algemeen belang verpligt dat offer te brengen; ja op de verwe-
zenlijking van dat betere stelsel aan te dringen.
Hopen wij nu maar, dat wij spoedig het voorbeeld van Engeland
mogen volgen, dat de aanvankelijk te nemen proeven met den besten
uitslag bekroond worden en er na eenig tijdsverloop op honderde plaatsen
dagelijks gelegenheid moge gegeven worden tot het brengen van Spaar-
penningeu; het zal , bij een doeltreliend onderwijs, een uitnemend geschikt
middel zijn tot het aankweeken van goede burgers en een krachtig wa- i
pen tegen het pauperismus.
Gomxcnmr.
A. v. Ex

NASCHRIPT DER REDACTIE.
Hoezeer het betoog van S. ons over het algemeen zeer behartigingswaan
dig voorkomt, kunnen wij echter zijne zienswijze op alle punten niet deelen.
In de eerste plaats meenen wij zijne beschouwingen over onnutte geldver-
‘ spillingen als de tegenwoordige kanker der maatschappij, (p. 18), te donker
, gekleurd te moeten noemen. De meerdere weelde die tegenwoordig op vele ·
i punten der maatschappij wordt waargenomen, moge met regt op zich zelve
afgekeurd worden, even als vele andere mensohelijke verkeerdheden, -
j voor het kenteeken eener ongeneeslijke ziekte moet zij, naar onze meening,
niet gehouden worden. Een wat weelderige levenswijs, die in tijden van
grooten voorspoed, gelijk het laatste twaalftal jaren, haren oorsprong vindt,
_ is veel minder bedenkelijk dan een zoodanige, welke enkel uit zedebederf
’ * of zucht tot genieten, zonder zamentreffende meerdere productie, geboren
. wordt, - gelijk b. v. de weelde op ’t laatst van het romeinsche Keizer-
rijk, of der Fransche monarchie i11 de achttiende eeuw. Sommige bestand-
declen der duurdere levenswijs, b. v. hooge huishuur, zijn voorts op zich
zelf reeds een bewijs van toenemenden algemeenen rijkdom; immers in de
_ ? meeste groote steden zien wij overal veel aanbouwen, om in de toenemende
vraag naar woningen te voorzien; het is dus een der gunstige duurten,
niet door schaarschheid van aanbod, doch door toenemende vraag te weeg
gebragt. Die duurte kan dan ook maar tijdelijk zijn. Wel lijden zij, die
van een vast inkomen leven, en vooral de arnbtenaarstand, onder die duurte,
l
/
nl
ix · .
J