HomeSpaarbankenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 742.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 13.16 MB

l ‘

r
. t l
|
(Overgedrukif uit de Economist 1862.) , I
l
i
`l
SPAARBANKEN. . [lj
EEN wooiw ovna Haan ornrerrrne van WEGE DEN srarcr. iii
i
­·-···-- nl
t
_s
De dagbladen hebben ons sinds eenigen tijd bekend gemaakt met ‘
het voornemen, later met de volvoering door de Regering van Groot-
Brittanje, om van staatswege nieuwe gelegenheid te geven tot het plaatsen _' j
Y van spaarpenningen. Hoe kort die inrigtingen daar slechts bestaan, mag jl
' men zich alreede in eenen grooten bijval verheugen. Zij dat nu ook ll
al geen wonder, bij een volk zoo krachtig als onze overzeesche na- MJ
buren, en zijn dan ook alle omstandigheden op verre na niet gelijk, / Li
het gebeurde verdient allezins opmerking en behoort tot de overweging j /
te leiden, of het initiatief daar genomen, niet op meerdere of mindere
schaal ook hier zoude kunnen worden toegepast. Wij wenschen daartoe , e·
thans over te gaan; eene wetenschappelijke beschouwing, die ligtelijk lïiiiä
onze krachten en hulpmiddelen zoude te boven gaan, ligt niet in ons
plan; zij is ook voor het doel dat wij beoogen, minder noodig, want
ook wij meenen, dat er wel niemand is, die het nut, ja de noodza­ ,j
kelijkheid der spaarbanken betwijfelt. Evenmin zullen wij het stelsel §
l van het post­spaarbankwezen in Engeland in al zijne bijzonderheden .
nagaan, niet alleen omdat wij op dit oogenblik er ons niet toe in
staat zien, maar omdat het bovendien geheel onnoodig zoude zijn voor
den wenk, dien wij thans aan de Regering en de Vertegenwoordiging
willen geven.
Wij willen dan onderzoeken, of er behoefte bestaat aan het oprigten lj
van andere en meerdere spaarbanken, dan men nu in Nederland gi
aantreft. j
Zij, die in ons kort betoog te vergeefs mogten zoeken naar meerdere 4
bijzonderheden omtrent de Spaarbanken, dan wij aanleiding zullen
vinden ter dezer plaatse mede te deelen, verwijzen wij naar het ver-
dienstelijk werk van Ma. G. A. FOKKEB, Het Sgaaaráan/rzvezen in is
Europa, enz. Midd. Gebr. ABRAHAMS 1853. 4
Het genoemde werk heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot verbetering Tj
bij de Spaarbanken, in de wijze van belegging der haar toevertrouwde lp
Econ. 1852. 2
I
il
M
// I!
. (