HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 99

JPEG (Deze pagina), 507.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

95
:en· j NO. 56.
ota
dm 1 De Minister des Konings in
md Frankrijk aan M. Davignon,
Minister van Buitenlandsche-
' Z a k e n. 1
BORDEAUX, den 11n October 1914. _
E Mijnheer de Minister, ~
t e 1 Mijnheer de President van de Republiek heeft mij A
is- I dezen morgen tot zich geroepen en heeft mij ont- 1
zn. 1 vangen in tegenwoordigheid van den heer minister
~ van Buitenlandsche Zaken. Hij heeft mij, in hoofdzaak, V
4. ,; het volgende gezegd:
,,Dezen nacht en dezen morgen heb ik verschillende
E telegrammen van M. KLOBUKOWSKI ontvangen, waarin
hij mij op de hoogte stelt van den ernstigen toestand,
ran waarin België verkeert. Het trof mij zeer pijnlijk
ver en mijn spijt daarover is groot. Ik heb ook vernomen,
Vol- dat in een Kabinetsvergadering, waarbij ook generaal
zhe ä PAU en de Engelsche generaal aanwezig waren, ver-
nt- klaard werd, dat de Belgische Regeering en het
g Belgisch leger het grondgebied van België moesten
en, j verlaten, gezien een waarschijnlijken aanval van de
eit Duitsche legers. Koning ALBERT heeft den wensch
ter ; uitgebracht, dat Frankrijk hemzelf, zijn Regeering
ïije en zijn leger de gastvrijheid verleenen zou; hij heeft
eft de haven van Havre aangeduid en gezegd, dat het
leger de gemeenzame actie van de Bondgenooten
steunen zou. i
BR. j De Regeering van de Republiek hoefde hierover H
niet te beraadslagen, want bij het eerste woord waren
wij het eens om onze gevoelens van vriendschap en
bewondering voor het edele Belgische volk te uiten j
en om te verklaren, dat de meest onbeperkte gast­
vrijheid hun in Frankrijk zou verleend worden,