HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 98

JPEG (Deze pagina), 418.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

94
neutraliseeren van de Kolonies, die in de overeen-
4 gekomen zone van vrijhandel gelegen zijn. De nota .
1 brengt naar voren dat het Ille hoofdstuk van die
j Akte over neutraliteit handelt en dat Duitschland
1 bereid is die neutraliteit te bewaren.
1 1 «
' $1 w. .) BRYAN, Staatssecretaris, V3Sl1ll1 ton.
1 1 g g .
1 1
11 ;1 "_
i NO. 55. _
1 ï ;
De Minister des Konings te
111 MadridaanM.Davignon,Minis- ;
tervanBuiten1andscheZaken. `
MADRID, den 30n September 1914.
1 E1 3 V
"2 1 .. . . 1
1I< a Mijnheer de Minister A
.1 t ’
111 1 2
Ik heb niet nagelaten de instructies te volgen van 2 ·
jjf Vw telegram van 30 Augustus jl., (cfr NO. 40) over 1 1
11 ’ de zoogezegde slechte behandelingen, waarvan, vol- .
gens de N e u e F r e i e P r e s s e, Oostenrijksche 1 Q
px onderdanen slachtoffer zouden geweest zijn te Ant- 1 1
lj werpen en te Oostende. Q
lg De minister van Staten bericht mij daar zooeven, ’ w
jj dat de Ambassadeur van Zijne Katholieke Majesteit J
;1 . te Veenen in dato 11 dezer maand aan den minister 1
TI 1 van Buitenlanïlsche Zaken van Oostenrijk-Hongarije E
q§ het protest van de Regeering des Konings heeft (
1 overhandigd. 1
51 1 Aanvaard, enz. s
(w. g.) Benaon A. GRENIER. _
1 gi . r
1 1 ‘ V
‘ -­-­- 1:
_ e
Ië v
1ï `