HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 97

JPEG (Deze pagina), 511.64 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

T 93
heeft del NO. 54.
ger en de j
toeheeftä Telegram op 23 September
A door het Consulaat van Ame-
en onderá rika te Antwerpen aan den
.ng heeftj Minister van Buitenlandsche j
ranonnenë Zaken medegedeeld.
rden be- j
g Sept. 24 for Legation Brussels, circular twenty third.
e handen ? l
iaken op l At the request of the German Government and on j
fthe understanding the department is merely acting
r zwak is j as a medium of communication and has no comments
grijpen. lwhatsoever to make, you may bring to the attention
aan een »p of the Foreign Oüice the fact that on August 22nd T
=nemen; jthe German Government addressed a note to the
willende American Ambassador at Berlin referring to article A
rd zijn. lll of the Congo act of February 26th 1885 relating W
rking te tto the neutralization of the colonies lying within T
äulgarije ·the conventional free trade zone. The note points
te doen jout that chapter three of this act with neutrality
lie niet jand that Germany is willing to agree to such neu- j
rdement jtralization.
nu en BRYAN, Secretary of State, `Washington.
in de , .
wekt. Bijlage No. 54. C
1 weer j
d, dat, jj Vertaling.
Namen,
in den Op verzoek van de Duitsche Regeering en onder j
n den. fbeding, dat het Departement enkel handelt als be- i
lmiddelaar van gedachtenwisseling zonder het minste
commentaar er aan toe te voegen, moogt gij de
EUR. { aandacht van den minister van Buitenlandsche Zaken l
j vestigen op het feit, dat op 22 Augustus de Duitsche j
{Regeering een nota stuurde aan den Ambassadeur ‘
ävan Amerika te Berlijn, betreffende het artikel ll j
lvan de Congo­Act van 26 Februari 1885, over het
(