HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 95

JPEG (Deze pagina), 506.46 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

’ ‘ 91
ueu“fS` j Kanselier hebben hem in kalmte en koelbloedigheid ‘
·uIe~tïe‘ terzijgestreefd. Ik moet een bijzondere hulde brengen
Pmjceu aan den moed van de dames der Legatie. Hij heeft ons
ehwldr . aangemoedigd en gesterkt.
Y eem" De korte tijd die mij voor mijn vertrek gelaten
`H· 5 werd heeft mij niet toegelaten onzen consul generaal
Ot een j te Hamburg met mij te laten meereizen. Hij zou niet
eept SS tijdig te Berlijn kunnen aankomen hebben daar de
legetïe j spoorwegen belemmerd waren door de militaire
üdeehe jj treinen. Ik zou gelukkig geweest zijn hem den last en
feel?re‘ ­onaangenaamheden van een terugreis langs Dene-
lafïeuz 5 marken te besparen.
a _Vle1` . Aanvaard, enz.
äïïäec j (w. g.) BARoN Bravxsws. 1
1 held- j __? j
1 zijn j 1
1 fier- · NO. ss. l
itsche 1 1
dering De minister des Konings te l
` Constantinopel aan M. Davi-
@111012; gnon Minist er van Buitenland-
lilmll j sche Zaken.
E OHS ‘ J
flïcleï j CoNsrANr1No1=·EL, den 12 September 1914. 1
ee .
Iëuik. i Mijnheer de Minister, _
wee ï
nl de j Sedert drie dagen heerscht een malaise in de diplo-
iemem matieke kringen over een eventueele oorlogsver-
le tot klaring van Turkije.
amen De Groot-Vizier houdt ten stelligste staande dat
lj Turkije van plan is onzijdig te blijven. De Sultan
en de 1 heeft dezelfde taal gevoerd in het onderhoud dat hij
*1 der gisteren met Sir Louis Mallet had.
hulp Maar, zooals mij onlangs een Ambassadeur zegde H
Jaren die in dit geval te meer betrouwbaar is daar hij niet
wml- e tot de Triple Entente behoort, het is niet meer de Sultan
H de noch de Groot Vizier noch zelf Enver Pacha die hier het
1 ` 1
á E