HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 93

JPEG (Deze pagina), 624.74 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, 89 A
recht- ’s morgens een speciale trein zou gereed zijn om mij,.
zement A in gezelschap van den ambassadeur van Engeland,.
tstaan A naar de Hollandsche grens te brengen.
Servië Q Er bleven maar enkele uren meer over om mijn
n dat i toebereidselen tot het vertrek te maken, mijn dienst-
.raad- boden op te zeggen en het archief van de Legatie
>of nu aan de zorgen van den Ambassadeur van Spanje
·likken toe te vertrouwen, die door zijn Regeering gemach-
QMANN tigd was over de belangen van België te waken
n mij j gedurende den oorlog. Ik zegde den Raadsheeren
t ulti- en de Secretarissen zich klaar te maken om ’s ander-
geen daags te 7 uur ’s morgens te vertrekken, en gaf hun
oogere Q rendez-vous in de Legatie.
2 ont- Den ón Augustus, om de aangeduide uur, verlieten
:hland I de H. H. PELTZER, Major en Me DE MELOTTE, M. A
kwam j ADRIEN NrEUwENHUvs, M. JACQUES DAvroNoN,
. meer T M. en Me ROTHE en ik, vergezeld van twee Belgische· A
etend. knechts, het hotel van de jägerstrasse, in automo- A
uitge- bielen die gedeeltelijk voor het Departement van j
Qt kan Buitenlandsche Zaken tot onze beschikking waren i
1itsch- gesteld. De straten langs waar wij voorbij moesten
etaris, waren tot aan het Lehrter Bahnhof waar wij· i
oalitie . moesten vertrekken door politieagenten te paard i
zemd, afgezet. Op deze vroege morgenuur was er weinig l
L den ; volk in de straten en onze doortocht gaf geen aan-
r leiding tot manifestaties. _ j
naar g De speciale trein, onder bevel van een reserve- l
at de § kolonel die zich heel hoffelijk jegens ons gedroeg,. "
ebben was van een restauratie-wagen voorzien. Voor het
: ver- vertrek kwam Graaf Botha von `Vedel, Gevolmachtigd
.n het { Minister mij en den Ambassadeur van Engeland
zingen groeten uit naam van den tweeden Staatssecretaris
rd te en vragen of wij niets te kort hadden. De reis ging
ke te traag vooruit op het spoor Stendhal-Hanover-Minden
daad, § dikwijls met lang oponthoud om treinen met reser- r
amer, visten te laten voorbijgaan. Aan de eerste stations
over- Z zag de bevolking ons voorbijgaan zonder opgewon-
nding denheid te toonen; misschien wel omdat zij niet wist ·
daags A wie wij waren. Te Minden a/Weser werd ons incognito
1