HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 92

JPEG (Deze pagina), 616.32 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

I ;.
88 j
Ii .
den indruk nagelaten, dat hij met zijn gewone recht-
J zinnigheid gesproken had, dat het Departement D
p. Q; van Buitenlandsche Zaken, van het ontstaan i
T af V311 het geschil tusschen Oostenrijk en Servië Q
een vreedzame oplossing had voorgestaan en dat ï
’ het niet aan hem lag zoo men zijn inzichten en raad-
E gevingen had in den wind geslagen. Ik geloof nu
lj zelfs, in strijd met wat ik u in de eerste oogenblikken
jj schreef, dat M. M. voN IAGOXV en ZIMMERMANN
lj waarheid spraken, toen zij mijn collega’s en mij .
jj verzekerden van den tekst zelf van het ulti-
jj matum van Oostenrijk-Hongarije aan Servië geen g
voorafgaande kennis te hebben genomen. Een hoogere Q
jl macht heeft de gebeurtenissen tot overhaaste ont-
gj knooping gedreven. Het ultimatum, dat Duitschland Z
igj aan Rusland zond, en dat te Petersburg aankwam.
op het oogenblik zelf, dat men te 'Weenen tot meer f
toegeving geneigd was, heeft den oorlog ontketend.
Wat de hoop aangaat, door M. ZIMMERBIANN uitge­
jij bracht, dat deze oorlog de laatste zou zijn, dit kan
alleen begrepen worden in dien zin, dat Duitsch-
‘ land zou zegepralen. De­ tweede Staatssecretaris,
hoe onverholen de vrees ook zij, hem door de coalitie .
jr van de vijanden van Duitschland ingeboezemd,
is te veel Pruis om op dit oogenblik aan den J
§ j eindzegepraal te hebben getwijfeld. I
ij Hij had mij niet kunnen beloven, dat ik naar §
Holland zou gebracht worden; hij vreesde, dat de j
ïë j militaire overheid mij naar Denemarken zou hebben
doen leiden. Vooraleer het Departement te ver-
jij laten drong ik aan bij Dr. ZAHN, Directeur van het {
j Protocol, met wien ik altijd in de beste betrekkingen
;ï had gestaan, om van zoo’n omreis verschoond te
§" blijven. M. ZAHN beloofde mij al het mogelijke te
§­ doen en hij heeft zijn woord gehouden. Inderdaad, ï
naar Graaf voN MIRBACH, lid van de rekenkamer, ·
j mij om 3 uur ’s namiddags mijn paspoorten over- Z 1
i Y handigde en zijn spijt uitbracht zulk een zending · «
te moeten vervullen, zeide hij mij, dat ’s anderdaags l ·
‘ a 1
2 " F
1-2 ë ‘
. ‘ s