HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 91

JPEG (Deze pagina), 618.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i Q
M. VON IAGOW had ook op dit plan gezinspeeld
. in den loop van het onderhoud dat ik met hem had.
s t e Ik heb hem ongeveer hetzelfde antwoord gegeven als
. n i s- den vorigen dag aan M. voN IAGOW: Indien Frankrijk
ken, het eerst klaar was geweest en ons den doortocht "
gevraagd in dezelfde voorwaarden als Duitschland ?
>l4. nu doet, zouden wij hetzelfde geantwoord hebben. 3
Hadden wij lafhartig voor de bedreiging gezwicht, j
zoudt gij ons niet genoeg uw misprijzen en woede naar
’t aangezicht kunnen slingeren hebben en wel terecht,
, heb want wij zouden ons woord zijn te kort gekomen en
houd, de verbintenis der onzijdigheid geschonden hebben,
secre- door de stichters onzer onafhankelijkheid aangegaan.
Zaken H Gij moet bekennen dat wij niet anders konden han-
igreis delen zonder onze eer te schenden en geen oogenblik
gs te hebt gij er kunnen op rekenen, dat de Regeering des
konings de Duitsche Regeering te voet zou vallen en
gram, I de sleutels afgeven van onze steden en versterkte
orten plaatsen. Hebt gij ons iets te verwijten? Zijn wij voor
mister niet steeds goede en loyale naburen geweest die niets I
erwijl anders begeerden dan met U zooals met de andere
r den naburige Staten van België in hartelijke verstand-
racht ` houding te leven? Gedurende meer dan tachtig jaren
heeft niets onze betrekking gestoord. En wat is de j
dat erkentenis nu voor de bijna eeuwenoude vriendschap
urde. enig vertrouwen van het Belgische volk? Gij zult zijn ï
äelgië _grondgebied tot het veld van krijg en verwoesting van
een Europa maken. i
sein). M. Zimmerman heeft enkel geantwoord dat het H
krijk Departement van Buitenlandsche Zaken onmachtig I
an. was. V an af het oogenblik dat de Keizer het mobili-
rhten j satie bevel had onderteekend was alle macht in handen
liteit I van de militaire overheid. Deze was van oordeel,
van H dat de inval in België een onmisbare krijgsverrich-
r op ting was. Ik hoop wel, zeide hij met nadruk, dat deze j
den oorlog de laatste zal zijn. Het zal ook het einde zijn I
Dat van de politiek der verbintenissen, die tot dezen
n en uitslag gekomen is.
llen; I Dit onderhoud met M. ZIMMERMANN heeft in mij
1 .