HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 90

JPEG (Deze pagina), 524.64 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

A
J
è il 86
;ï NO. 52.
l` e
i De Minister des Konings te 1
W, Berlijn aanM.Davignon, Minis-
ij tervanBuitenlandscheZaken. A
Hovn (Svssax), den 22n September 1914. ,
1
Mijnheer de Minister,
Nl
1] Als vervolg op mijn rapport van gisteren, heb
j ik de eer u verslag uit te brengen van een onderhoud,
dat ik op 5 Augustus van den tweeden Staatssecre- 1
jïl taris aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken A
§ had; ik voeg er het verhaal aan toe van de terugreis
naar Brussel van het gezantschap des Konings te
i 3 Berlijn.
g j Op 5 Augustus, ’s morgens, ontving ik het telegram, 1
waarbij gij mij aanzegging deedt, mijne paspoorten
ij te vragen en mij de afreis van Brussel van den Minister
van Duitschland liet weten. Ik ging zonder verwijl
j; j naar VVilhelmstrasse en werd er ontvangen door den
i § tweeden Staatssecretaris, wien ik op de hoogte bracht '
E; van uwe mededeelingen.
g Zeer ontroerd zegde M. Zrmuznarawx mij, dat
j 1 hij de reden van mijn vertrek ten diepste betreurde.
Maar, voegde hij er bij, de doortocht door België
gï is een onafwijsbare noodzakelijkheid voor ons, een
fl kwestie van leven of dood (sein oder nicht sein). .
lib Duitschland moet zoo spoedig mogelijk Frankrijk ,
verpletteren, om daarna Rusland aan te grijpen. 1
Q'; M. ZrM1xrE1¤1ANN heeft geen uitvluchten trachten Q
bij te halen, om het schenden van onze neutraliteit g
goed te praten. Hij heeft geen gewag gemaakt van
{fi het zoo gezeide plan door den Rijkskanselier op .
rekening van Frankrijk geschoven in de rede den
1 vorigen dag in den Rijksdag uitgesproken: Dat
Frankrijk van plan was België door te trekken en
ç _ Duitschland langs den beneden Rijn aan te vallen; 1
= I