HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 89

JPEG (Deze pagina), 583.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

_g .
E 85
zen? W Op onze beurt zouden wij het moeten begrijpen.
loor Ik antwoordde hem op staanden voet: ,,België
and, zou zijne eer verbeurd hebben, had het naar u ge-
ëd_€§11 luisterd, en een natie kan niet zonder eer leven, p
Zfljk evenmin als een individu. Europa zal over ons oordeel I
1?_ vellen. Daarbij, gij zult Luik zoo gemakkelijk niet i
lgië, innemen als gij wel meent en gij zult Engeland tegen
_ u hebben, welk land trouw borg staat voor onze
teit, neutraliteit. "
HW Bij deze woorden haalde M. VON JAGOXV de schouders
@11 op; dit schouderophalen kon op tweeërlei wijze
ëïllê worden uitgelegd. Het kon beteekenen: ,,Velk
rht? I idee! Dat is onmogelijk;" of wel: ,,Het lot is geworpen, I
wij kunnen niet meer terugdeinzen." I
Mlhï I Vooraleer ik afscheid nam, zegde ik hem, dat ik I
de mijn toebereidselen genomen had om Berlijn te
op verlaten en mijn ·paspoorten te vragen. ,,I/Iaar zoo j
Z ’€€ wil ik mijn betrekkingen met u niet afbreken," riep g
lk€· j de Staatssecretaris uit. ,,?Vij zullen misschien elkaar _ I
rgêll nog moeten spreken." - Ik antwoordde hem: ,,Mijn
l de I Regeering zal dit moeten uitmaken. Noch gij, noch I
_ ik kunnen daartoe iets besluiten. Ik zal haar bevelen j
lk, afwachten om mijn paspoorten te vragen." I
iten Toen ik M. voN Iasow verliet na dit pijnlijk .
teit , onderhoud, dat het laatste moest wezen, had ik den ’
ider ä indruk, dat hij wat anders verwacht had, toen ik I
isch j gevraagd had hem te spreken; misschien had hij
img I eene onvoorziene vraag gehoopt, het Belgisch leger
aten J op Antwerpen veilig te laten terugtrekken na een
äS­" j schijn van verdediging op de Maas van den toegang ` I
zlijk 2 tot het land en zoo het principe van zijn neutraliteit
te bewaren. Het scheen mij of op zijn gelaat ont- "
als j goocheling te lezen was na mijn eerste woorden j
cre- en de nadruk, die hij legde op het idee de betrek-
rna kingen nog niet af te breken, versterkte in mij die I
{ver ä meening, die, van den beginne van het gesprek af, ;
ijke I bij mij opkwam. I
lgië g Aanvaard, enz. .
>od. (w. g.) BARON BEYENS. i
{ 1
:4 I
H Ii