HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 88

JPEG (Deze pagina), 610.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

V 84 §
Il ­ i
j Ik sprak verder: ,,Hebt gij ons iets te verwijten? `
, § Hebben wij niet altijd nauwgezet de plichten, door
E zij n neutraliteit aan België opgelegd, jegens Duitschland,
gif evenals jegens de andere borgstaande Mogendheden
j g vervuld ? Zijn wij sedert de stichting van ons Koninkrijk
jj geen royale en betrouwbare naburen geweest?
j - Duitschland heeft niets te verwijten aan België,
ig j dat steeds uiterst correct gehandeld heeft.
jl j - En zoo, uit erkentelijkheid voor deze loyauteit, I
ii! wilt gij ons land tot slagveld gebruiken van uw .
strijd met Frankrijk, het slagveld van Europa, en
l wij weten, welke puinen en vernielingen een moderne
ii I oorlog met zich brengt? Hebt gij daar aan gedacht? ·
j De Staatssecretaris antwoordde:
l - Indien het Belgische leger ons vrijen doortocht I
ii , toestaat, zonder de spoorwegen te vernielen, de
bruggen en tunnels te doen springen, en zich op
Antwerpen terug trekt, zonder te pogen Luik te .
js; verdedigen, beloven wij niet alleen de onafhanke- I
E lijkheid van België, het leven en de bezittingen K
1% van de bevolking te eerbiedigen, maar bovendien de ‘
EE schade te vergoeden, die gij zult ondergaan.
i i - Mijnheer de Staatssecretaris, antwoordde ik, I
j de Belgische Regeering, zich bewust van zijn plichten
1 jegens al de mogendheden, die voor zijn neutraliteit ,
, borg staan, kan op zulke voorstellen geen ander 5
Q antwoord geven, dan het gedaan heeft. Gansch
I; i het Belgische volk zal de handelwijze van zijn Koning I
en zijn Regeering goedkeuren. Gij zelf zult moeten 3
{ toegeven, dat een ander antwoord onmogelijk was." I
l L i Daar ik aandrong op een antwoord, zegde eindelijk 2
ïiljj M. vox Jaoowr
ju; ,,Dat geef ik toe. Ik begrijp uw antwoord; als
§ l privaat persoon begrijp ik het, maar als Staatssecre-
taris heb ik geen meening uit te brengen." Daarna
i gaf hij mijn zijn leedwezen te kennen, dat het zoover
moest komen, na zoovele jaren vriendschappelijke .
. betrekkingen. Maar een vlugge doortocht door België
j $ was voor Duitschland een kwestie van leven of dood. j
3 L
Vïs . .. .4 {