HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 87

JPEG (Deze pagina), 591.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i .
j 83
tum, dat de minister van Duitschland Zondagavond aan ·
mijn Regeering heeft overhandigd. Ik onderstel,
te dat gij toch redenen in te brengen hebt om zulk j
iis- een daad te verklaren." j
€H· -,,Een dringende noodzakelijkheidheeft ons ge- j
4 dwongen u deze vraag toe te sturen. Met de dood l
‘ in het hart hebben de Keizer en de Regeering er toe
moeten besluiten. VV at mij betreft, het is het pijn-
. lijkste, het meest bedroevende besluit, dat ik ge-
per durende gansch mijn loopbaan nemen moest. Maar
het de doortocht door België is voor Duitschland een
den kwestie van leven of dood. Het moet zoo spoedig j
ten- l mogelijk met Frankrijk afrekenen, het heelemaal I
ram . verpletteren, om zich onmiddellijk daarna tegen
ulti- ; Rusland te kunnen keeren, zoo niet, zal Duitschland
ant- * tusschen den hamer en het aambeeld liggen. Wij "
van 5 hebben vernomen, dat het Fransche leger voor-
? bereidselen trof om door België te trekken en ons j
wen I in den flank aan te vallen. Wij moeten het voor zijn.
mij, ­- ,,Maar," hervatte ik, ,,op een grenslijn van ZOO I
1 u kilometers zijt gij in directe aanraking met Frankrijk. I
oen j 7Vat had gij noodig langs ons land een omweg te
gtem I maken, om uw geschil uit te vechten?" I
- ,,De Fransche grens is te duchtig versterkt en
ids, i ik herhaal het, wij zijn gedwongen zoo spoedig mogelijk
was j te handelen, vooraleer Rusland tijd gevonden hebbe
ren, 3 zijn leger te mobiliseeren." j
ens, - In strijd met uw meening, heeft Frankrijk
gen E ons uitdrukkelijk beloofd onze neutraliteit te eer-
ne- ë biedigen, in geval gij zelf ze eerbiedigt. Vat had
tgs, gij gezegd, indien het, verre van ons uit eigen be-
Jon weging deze belofte te doen, u met dergelijke som- j
te g matie vóór was geweest, indien het den doortocht
lijk { door ons land geëischt had, indien wij voor zijn
L€1;_ Q bedreigingen gezwicht hadden? Dat wij lafaards g
ä waren, onbekwaam onze neutraliteit te verdedigen, I
ijn onwaardig onafhankelijk te blijven? ,
,m_ M. vor: jaoow bleef het antwoord schuldig op
Ja- deze vraag. Q
al i