HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 86

JPEG (Deze pagina), 539.83 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

er {1
{ L
{ l
{ ,
`
g NO. 51.
{ ’:
1. De Minister des Konings te
BerlijnaanM.Davignon,Minis-
tervanBuitenlandscheZaken.
Hove (Srïssisx), 21 September 1914.
Mijnheer de Minister, {
{{{ Ik had de eer U op 4 Augustus (cfr. no. 25) per ,
telegram een kort verslag over te maken van het {
{ onderhoud, dat ik denzelfden dag had met den 1
{ Staatssecretaris van het ministerie van Buiten- "
` landsche Zaken, na ontvangst van het telegram {
waardoor gij mij op de hoogte stelde van het ulti- %
{ matum van de Duitsche Regeering en van het ant- {
{ woord, dat er op volgde vanwege de Regeering van
»= { den Koning. {
De zending, die lgij mij hebt willen toevertrouwen J
{ { onmiddellijk na mijn terugkeer 1n_Belg1e, heeft mij, {
zooals u bekend 1s, Ide gelegenheiëll met dgelaten u ‘
’ 1 een uitvoerig verhaa van it on erhou te doen ,
{ toïkoànen. ïu dat ik mij xáan deze opdracht gekweten {
ä · he , aast i< mij et te oen.
{ { Uw telegram werd mij den 7n, rond 8 uur ’s avonds, {
ter hand gesteld. Toen ik het ontcijferd had, was
{ { het te laat om mij naar de Wilhelmstrasse te begeven. j
{Q Ik besloot te wachten tot ’s anderendaags morgens,
om, zooals mijn plicht was, mondeling ophelderingen
1 1 vanwege M. voN Iaoow te vragen over de onnoeme- {
{·{ { lijke daad van de Duitsche Regeering. ’s Anderdaags,
jj, in den vroegen morgen, deed ik hem per telefoon
{ { { vragen mij zoo gauw mogelijk een onderhoud te {
{ verleenen. Hij antwoordde, dat ik onmiddellijk {
kon komen. Te 9 uur ontving hij 1nij in zijn Kabinet.
X Het ministerie was nog verlaten.
{ { ,,VVelnu! Wat hebt gij mij te zeggen?" waren zijn
{ F eerste woorden, toen hij mij haastig te gemoet kwam.
-­ ,,Ik moet u uitleggingen vragen over het ultima­
1
1