HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 85

JPEG (Deze pagina), 603.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ï 81 · · K
len { komen en werd geen enkele onzer landgenooten
JOY ïi werkelijk mishandeld. Dank zij het optreden van ons
gld ii Consulaat Generaal bij het Keizerlijk en Koninklijk
iet ministerie van Buitenlandsche Zaken, werden drie
[ge geinterneerden op vrije voeten gesteld, maar onder l
te bewaking gehouden. Nadat hij mij had medegedeeld T
H' dat onze betrekkingen verbroken waren, heeft de heer *
vak - Graaf BERCHTOLD mij, op de vriendelijkste wijze zijn ­l
?€" j persoonlijk spijt te kennen gegeven; hij voegde erbij
j ­dat hij mij met vreugde na den oorlog dezelfde ”
içr plaats zou zien bekleeden, indien de Regeering des »
um i Konings er mij wilde mede gelasten. *
[ar Overeenkomstig uw telegraiische instructies heb i
Est ik mij in betrekking gesteld met den Ambassadeur
en van Spanje, die reeds de bescherming van de Rus-
êm 1 sische en Servische onderdanen op zich genomen
Z6 had; met groote bereidwilligheid zal hij over onze
¥€` ‘§ `belangen waken. I
gr Ik heb aan onze Consuls-Generaal en Consuls _ p
E i een omzendbrief gestuurd, waarin ik hen uit naam ^
ar' , van de Regeering des Konings bedankt heb voor G,
en , hun offervaardigheid en behulpzaamheid. Ik heb
i hun gezegd, dat zij voorloopig hun archief mochten ;
69 bij zich houden, maar dat zij zich met hun Spaansche i
’m· ­co1lega’s in betrekking moeten stellen. Ik heb hun
en i mijne hoop uitgebracht, dat zij, zelfs als particulier, 3
de lr het lot van onze bondgenooten, die in hun arron- p
ge 3 dissement wonen, ter harte zullen nemen. l
Cb , Daar, sedert den eersten dezer maand een sneller l
u" i verbinding met Zwitserland is tot stand gebracht, j
d" werd een groote wagon tot mijne beschikking gesteld en
Em G aan een trein gehecht, die den 3n, te 10à u. ’s avonds l
en te Weenen vertrok. Ik ben vertrokken met mijn Ԥ
ik dochter en M. Mme DE RAYMOND, met hunne drie kin- l
¥€` deren en een gouvernante. Den 511, te 7à u. ’s mor-
ge ggens kwamen wij te Buchs, aan de Zwitsersche grens. L
fn , Reiskaarten waren ons gratis verstrekt geworden; ook i
ik Q .het vervoer van ons reisgoed was kosteloos geschied. g
·€` ` Aanvaard, enz. i
(w. g.) GRAAF ERREMBAULT DE Dr‘r>zEELE. i