HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 84

JPEG (Deze pagina), 613.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

‘ 1. 80
1 digingen overgenomen over zoogezegde wreedheden E ­
11 en schanddaden die in den loop van den strijd door I
·onze bevolking zouden bedreven zijn Ongetwijfeld 1 ,1
11. is het onaangenaam gevoel van de fout door het j .
1i schenden van onze neutraliteit gepleegd en de vurige Z
1,1 , begeerte, zoo niet om den nadeeligen indruk weg te 1j ‘
1 I nemen dan toch om hem te verzachten die dit weder- 1
ï rechtelijke procédé teweeg gebracht heeft, de oorzaak _ $1 1
1 1 1 van die uiterste hevige campagne die tegen ons ge- .
voerd wordt. j
1 ,,K`ij dachten dat de Belgen ganseh bijzonder j .
1i · beschaafd waren en nu zien wij dat zij slechter zijn ë ‘
11 1 dan de Serviërs en dan de negers in Congo. ,,Ziedaar 1
1; 1 de algemeene toon. Bovendien hebben de meest .
Q1 ernstige dagbladen zooals de Neue Freie Presse en ï
1 zelfs het_ Fremdenblatt, over het schenden van ,
1 onze neutraliteit en over de politieke zijde van deze 1 1
kwestie, artikels vol kinderachtige beuzelarijen ge- ï
H1 publiceerd. Dit was des te gemakkelijker daar er
niemand was om er op te antwoorden en daar de _
1 1 buitenlandsehe dagbladen die hun argumenten weder- 1
11 legden, de grenzen van de Monarchie niet mochten [ -
1 1 overkomen. 1 `
1 Natuurlijk heeft het publiek in volle vertrouwen 1
1 1 alles geloofd wat op onze rekening werd geschoven; 1= _
1 1 daaruit is een tegen de Belgen zeer kwaadaardige en jj
1E 1 vijandige gemoedsstemming ontstaan die zelfs in de 1, ·
1 I politie-prefectuur van XVeenen tot uiting kwam. Eenige 1 1
1 1 1 hoogere ambtenaren van die administratie hebben zich J
in dit opzicht onderscheiden. Langen tijd vóór de oor-
1 logsverklaring ons werd overhandigd, werden onze land- 1 .
ï1 1 genooten die onlangs te N’eenen waren aangekomen 1 _
121 of die door de omstandigheden genoodzaakt waren 1
gil langs de hoofdstad huiswaarts te keeren op het poli-
11 tiebureel geroepen, onderhoord, onder bewaking ge-
`1 steld of geinterneerd ’t zij als verdacht van spionnage ,
’t zij men dacht dat zij op leeftijd waren om hun `
Vaderland niet de wapenen te dienen. In zoover ik 1
weet zijn nochtans geen grove misbruiken voortge- i `
QI1 .