HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 82

JPEG (Deze pagina), 458.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 1 » ä
gi nl
1 1 78 1
» 2 á
ä 1 1
. NO. 49. §
jj; _ Z. M.de Keizer van Rusland
i aan Z. M. den Koning. (Telegram).
I § Zansrcojn-SEr,o, den 14n September 1914. 1
n l Q
I Ik ben zeer getroffen door de gelukwenschen van ;
· 5 Uwe Majestelt en ik dank er haar hartelijk om. Te _
j = dezer gelegenheid is het mij een vreugde te herdenken,
j dat in dezen strijd België het eerste van allen een i
1 « heldhaftigen wederstand bood aan den overweldiger.
, Het edel gedrag van het Belgische volk en van zijn
{ dapper leger, door zijn Koning ter victorie gevoerd,
j j heeft gansch de wereld met bewondering geslagen.
A Als blijk van deze bewondering, waarin ik, zooals 1
. gansch Rusland, deel neem, verzoek ik Uwe Ma-
; jesteit het Ridderkruis te aanvaarden van mijn mili~
. taire orde van Sint joris, die enkel aan de dapperen
j wordt toegekend.
. (w. g.) NIICOLAAS.
‘ Q NO. 50. .
T De Minister des Konings te
. 'VeenenaanM.Davignon,Minis­
ter van Buitenlandsche Zaken.
j ‘ I BERNE, den lón September 1914. 1
l .
[ 1 Mijnheer de Minister,
i Het was den 27n Augustus, ’s namiddags, na eenige
weinig duidelijke woorden over de zoogezeide wreed-
L 1 heden op Oostenrijk-Hongaarsche onderdanen in
België gepleegd, dat M. de Minister van Buitenlandsche
HF il
lg ·
l
E K
l