HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 80

JPEG (Deze pagina), 433.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

rij
‘ 76
. (
zijn op vreedzame burgers en op een land waarvan
S1 de weigering zijn woord te breken de eenige mis-
, daad is. _
je rivv
1 lo. 46
l ( ·
ijf Z. M.de Koning aan Z. M.den
j) Keizer van Rusland. (Telegram).
1 1
1 ANTWERPEN, den 13 September 1914.
w (
E E De heerlijke overwinning door de troepen van Uwe
: 1 Majesteit behaald vervult het Belgische volk en
;l ( mijzelf met oprechte bewondering voor den moed van
Q; Q de Russische soldaten en voor de bekwaamheid van {
(jl ’ hun aanvoerder. Uit ganscher harte wensch ik Uwe
Majesteit geluk.
De wreedheden waaronder het land lijdt, hebben het
j niet kunnen terneerslaan; de ijver van ons volk
ï verdubbelt bij de gedachte dat de ontelbare leger- jg
ï scharen van Uwe Majesteit zegevierend vooruitrukken
. 1 en hun pogingen vereenigen met die van de triom-
( feerende troepen der verbonden Mogendheden die ‘;
1 ( zoo dapper strijden in Frankrijk.
(w. g.) ALBERT.
1 NO. 47.
M.de President der Fransche
pal. Republiek aanZ.M.denKoning. (
( (Telegram.) ·
BoRDEAUX, den 14n September 1914. .
, Mijn oprechten dank aan Uwe Majesteit voor de ;
i Q gelukwenschen, die Zij zoo welwillend richt aan de «