HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 567.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.49 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5
6
Engeland, allervoordeeligst zou zijn. In dit geval,
hervatte de gezant, zou België tot de besprekingen
uitgenoodigd moeten worden, want het is bezig
nieuwe spoorwegen in de Congo aan te leggen; mijns
inziens ware het verkiezelijk de conferentie te Brussel
te doen plaats hebben.
,,Neen, neen!" antwoordde de Staatssecretaris,
,,want het is ten nadeele van België, dat_wij een
overeenkomst zouden treffen. -~-Hoedat? ­-Vindt
gij niet, dat Koning LEOPOLD een te zware last op
de schouders van België gelegd heeft? België is niet
rijk genoeg om zoo’n uitgestrekte bezitting productief
te maken. Het is een onderneming, die zijn financiëele
middelen en zijn expansiekracht te boven gaat.
Het zal gedwongen worden er van af te zien."
" De gezant vond deze meening zeer overdreven.
De Heer VON JAGOW gaf het echter niet op. Hij
zette de gedachte uiteen, dat alleen de groote mogend-
heden bij machte zijn te coloniseeren.
Hij onthulde zelfs zijn geheimste inzichten, toen
hij 'lstaande hield, dat de kleine staten de onafhan-
kelijkheid waarin zij tot nog toe geleefd hebben,
niet konden bewaren in de omschepping, die in Europa
. ten bate van de sterkste naties geschiedde, als een
gevolg van de ontwikkeling van de oekonornische
krachten en van de verkeersmiddelen. Zij waren voor-
bestemd te verdwijnen of in de belangensfeeren der
groote mogendheden op te gaan.
De Gezant antwoordde: dat Frankrijk daar,
over gansch anders dacht, evenals Engeland, voor
j zoover hij meende te weten; en dat hij bij zijn over-
tuiging bleef, dat ,zekere onderlinge schikkingen
j noodzakelijk waren voor het productief maken van
j Afrika, maar dat, in den zin der voorwaarde door
ï den Heer voN IAGOW gesteld, geen overeenkomst
mogelijk was.
` Daarop antwoordde de Heer voN jaoow haastig,
A dat hij slechts een geheel persoonlijke meening had
voorgestaan, dat hij als privaat persoon gesproken