HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 79

JPEG (Deze pagina), 427.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

75
2 No. 44.
1
1 Z. M.de Koning aan den Heer Presi- _
1 dent van de Fransche Repu~ j
1 b li e k. (Telegram).
ANTVVERPEN, den 13 September 1914.
1
3 De groote zege, behaald door het leger der Bond- p
genooten dank zij zijn dapperheid en de militaire "
t bekwaamheid van zijn aanvoerder, heeft ons innig
1 verheugd.
,­ F it naam van gansch het Belgische volk bied ik V
·­ _ mijn hartelijke gelukwenschen.
ë Vij hebben een onwrikbaar vertrouwen in den K
u ;ï einduitslag van den strijd; de onnienschelijke wreed-
n _; heden die onze bevolking thans verduren moet, ver
11 van ons af te schrikken, zooals de vijand het hoopte,
g hebben onze energie verdubbeld en den moed onzer
n E troepen aangevuurd. .
Y {w. g.) ALBERT. *
el
n l ---­-
r- 1 1
1. Q No. 45. 1
,n 1 1
te 1 Z.1V[.de Koning aan Z. M.den
zd Koning van Engeland.(Telegram). j
Y- i
ru ‘ ANTVVERPEN, den 13 September, 1914. i
jul i Ik wensch U uit ganscher harte geluk met het
gt, W heerlijke gedrag der Engelsche troepen gedurende X
lg den slag van de Marne. Uit naam van het Belgische *
p__ volk, breng ik onze diepste bewondering uit voor den
ontembaren moed van de officieren en soldaten van
R_ uw leger. 1
p Voorzeker zal God aan onze legers Zijn bijstand
j verleenen om de wreedheden te wreken die gepleegd